خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد علفهای هرز دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده

    به منظور تعیین میزان خسارت علف‌هرز عروسک پشت پرده یک ساله در شهرستان الشتر آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت سری های افزایشی در تراکم های مختلف ( 0، 5/0، 1، 2، 4، 8 و 16 بوته در مترمربع) علف‌هرز، روی ردیف های چغندرقند، در سال زراعی 1386-87  مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم میزان تاثیر این علف‌هرز بر تک بوته های چغندرقند از فاصله صفر تا 125 سانتی متری محاسبه شد. فنولوژی این علف‌هرز بر اساس درجه روز رشد (GDD) و تاریخ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تراکم 2 بوته در متر مربع این علف‌هرز، 34 درصد به مزارع چغندرقند خسارت وارد می کند. همچنین این علف‌هرز زمانی که چغندرقند در مرحله دو برگی بود سبز شد و اندازه گیری در آخر فصل نشان داد که تا فاصله 50 سانتی متری روی بوته چغندرقند تاثیر معنی دار داشت و در نزدیک ترین فاصله (صفر سانتی متر) بطور میانگین باعث 41 درصد خسارت روی تک بوته چغندرقند شد. این علف‌هرز در نیمه دوم خرداد با دریافت 45/61 تا 75 درجه روز رشد وارد مرحله گلدهی شد و همچنین مشخص شد که این علف هرز نسبت به طول روز بی تفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Phenology and Damage of Ground Cherry (Physalis divaricata L.) on Sugar Beet Crop

نویسندگان [English]

  • Jamshid Nazari Alam 1
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
  • Hassan Alizadeh 2
  • Seyed Karim Mosavi 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

An expiment was conducted in Lorestan Province to investigate the effect of different densities (0, 1, 2, 4, 8, and 16 plant/ m2) of Ground cherry in sugar beet yield. Experimental design was complete randomized design with three replications. In another experiment the effect of single   was evaluated on neighbor sugar beet plants. Results indicated that 2 Ground cherry plants can reduce sugar beet yield as much as 34%. A single Ground cherry plant affects sugar beet plants as far as 50 cm away. When planted adjacent to sugar beet Ground cherry reduces the growth of sugar beet plants by 41%. Ground cherry seems to flower in mid May when acquired about 61 to 75 degree days. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • interference
  • GDD
  • Neighborhood experiment