مطالعه رفع اثرات کاهندگی ناشی از کیفیت آب سمپاشی بر کارائی گلایفوسیت و آمیخته علف کشی توفوردی+ ام‌سی‌پی‌آ در کنترل شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra) با استفاده از برخی مواد افزودنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علفهای هرز دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مواد افزودنی در کاهش اثرات بازدارنده کاتیون‌ های موجود در آب سمپاشی بر کارایی علف کش‌ها جهت کنترل شیرین بیان، دو آزمایش جداگانه با استفاده از علف‌کش گلایفوسیت و آمیخته علف کشی تو‌فور‌دی+ ام‌سی‌پی‌آ در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1389 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در هر کدام از آزمایشات مشابه و شامل کاربرد دزهای مختلف علف‌کش به همراه مواد افزودنی سولفات آمونیوم، نیترات اوره-آمونیوم، تیوسولفات آمونیوم و EDTA با استفاده از کیفیت آب سمپاشی شبیه سازی شده با دو غلظت (01/0 و 1/0 مولار) از هر کدام از عناصر کلسیم و منیزیم و نیز آب مقطر بودند. طرح آزمایشی نیز در هر دو آزمایش مشابه و به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو کاتیون کلسیم و منیزیم باعث کاهش کارایی علف‌کش می‌شوند و یون کلسیم در این بین از اثر بازدارندگی بیشتری برخوردار بود. به طور کلی افزودن مواد افزودنی باعث بهبود کارائی علف‌کش گردید. از بین مواد افزودنی مورد استفاده، تیوسولفات آمونیوم از کمترین کارایی برخوردار بود. سولفات آمونیوم و نیترات اوره-آمونیوم به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش کارایی گلایفوسیت و آمیخته علف‌کشی توفوردی+ام‌سی‌پی‌آ روی شیرین بیان داشتند. در این مطالعه به نظر می رسد که افزودنی‌های کودی محتوی آمونیوم مورد استفاده، علاوه بر خاصیت کلات کنندگی باعث بهبود نفوذ علف کش به درون بافت گیاهی می‌شوند. همچنین بافت‌های گیاه شیرین بیان به عنوان یک منبع احتمالی یون‌های بازدارنده کارایی علف کش مطرح بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Some Adjuvants on Overcoming Antagonistic Effects of Spray Carrier Water Quality on Glyphosate and Herbicide Mixture 2,4-D+MCPA Efficacy on Licorice (Glycyrrhiza glabra)

نویسندگان [English]

  • Iraj Nosrati 1
  • Hassan Alizadeh 2
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Greenhouse experiments were conducted to investigate the effect of spray adjuvant on reducing carrier water salts on glyphosate and herbicidal mixture2,4,-D+MCPA performance on licorice(Glycyrrhiza glabra L.) in experimental greenhouse of University ofTehran,Karaj in 2010. The effect of adjuvant urea ammonium nitrate (UAN), Diammonium sulfate (AMS), Ammonium thiosulfate (ATS) and Ethylene diamine tetra acetate (EDTA) in Offsetting antagonistic effects of two concentrations (0.01 and 0.1 M) of Clacium (Ca) and Magnesium (Mg) were evaluated in two separate experiments using various doses of glyphosate and herbicidal mixture2,4-D+MCPA. In both experiments, treatments were laid out in a completely randomized design in a factorial arrangement with four replications. Results of this study showed that both ions decreased herbicide performance but Ca ion was more efficient than Mg in reducing the activity of used herbicide. Generally, adding adjutants into spray tank increased efficacy of herbicide and its effects on herbicide performance depended on both spray carrier salts and dose of used herbicide. ATS showed the lowest ability in reducing adverse effects of present salts in spray carrier on performance of the examined herbicides while UAN and AMSwere the most effective adjuvant in enhancing the efficacy of glyphosate and herbicidal mixture 2,4-D+MCPA on licorice. According to the results of this study it could be concluded that ammonium-containing adjuvant, in addition to their chelating properties, increased herbicide absorption. Results of this study demonstrated that licorice tissues may act as a source of antagonistic ions for used herbicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium thiosulfate
  • Clacium
  • Diammonium sulfate
  • Ethylene diamine tetra acetate
  • Magnesium
  • Urea ammonium nitrate