نویسنده = فرامرز رفیعی سربیژن نسب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روش های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-5

10.22092/IJWS.2019.1502.05

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا دوست چمن آباد؛ احمد آئین؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ علی اصغری


2. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-15

10.22092/IJWS.2019.1501.01

فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ ابراهیم ممنوعی؛ اسکندر زند؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد