بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد سیب‌زمینی (Solanum tuberosum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان

3 عضو هیت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی

4 عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به منظور مطالعه‌ بر همکنش اثر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و علف‌کش ریم‌سولفورون بر کنترل علف‌های‌هرز‏ و عملکرد غده سیب‌زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، در سه تکرار، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت، اجرا شد. فاکتور‌های آزمایش شامل کاربرد سطوح مختلف علف‌کش ریم‌سولفورون (صفر (شاهد)، 30، 40، 50 و 60 گرم ماده تجاری در هکتار) به صورت پس رویشی و کاربرد کود نیتروژن، از منبع اوره (صفر، 90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. تراکم علف‌های‌هرز،‏ 30 روز پس از سمپاشی و وزن خشک و عملکرد غده سیب‌زمینی، در انتهای فصل رشد اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف علف‌کش ریم‌سولفورون و نیتروژن، تأثیر معنی‌دار بر تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز سلمه‌تره، خرفه، پنیرک، تاج‌خروس‌بدل و سوروف داشت. با افزایش مقدار کاربرد علف‌کش ریم‌سولفورون، تراکم و وزن خشک این علف‌های‌هرز، به طور معنی‌داری کاهش یافت. در شرایط بدون کنترل علف‌هرز، نیتروژن باعث افزایش تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز شد اما در شرایط کنترل علف‌های‌هرز، کاهش تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز را در پی داشت. مطلوب‌ترین تیمار از نظر کارایی کنترل علف‌های‌هرز و افزایش عملکرد، کاربرد 50 و 60 گرم ماده تجاری علف‌کش ریم‌سولفورون در هکتار، به همراه مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. این تیمارها توانستند عملکرد غده سیب‌زمینی را به ترتیب، 9/35 و 38/36 تن در هکتار نسبت به شاهد 91 و 92 درصد افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of nitrogen and rimsulfuron herbicide on weeds control and Potato (Solanum tuberosum) yield

نویسندگان [English]

  • Franarz Rafiee Sarbijan nasab 1
  • Ebrahim Mamnoie 2
  • eskandar Zand 3
  • Hamid reza Mohammaddost chamanabad 4
1 Plant Protection Expert Agricultural Jahad Organization Kerman south
2 Faculty Member of Plant Protection Research Department, South Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Jiroft, Iran.,
3 esearch Scientist Weed Research Department Plant Protection Research Institute P.O.Box 1454 Tehran 19395 Iran
4 Tehran.Iran.4- Department of Agronomy university of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

To evaluate the effect of different levels of nitrogen fertilizer and rimsulfuron herbicide interactions on weeds density and biomass and potato yield, a field study was conducted as a factorial experiment on the randomized complete block design with 3 replications in South Kerman Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Jiroft. The treatments included rimsulfuron 25%DF application at five levels (0, 30, 40, 50 and 60 g ha-1) and nitrogen fertilizer as urea 46 at 4 levels (0, 90, 180 and 270 kg ha-1). Weed densities was measured 30 days after spraying and weed biomass and potato yield were measured at the end of the growing season. The results showed that rimsulfuron and nitrogen fertilizer had significant effects on density and biomass of all weeds (Digera muricata (L.) Mart., Echinochloa colonum L., Chenopodium murale L., Malva parviflora L. and Portulaca oleracea L.). weed density and biomass decreased significantly, when rimsulfuron increased. In the absence of rimsulfuron, using the nitrogen increased weed density and dry weight. However, application of nitrogen fertilizer and imsulfuron decreased weeds density and biomass. Application of 50 and 60 g ha-1 rimsulfuron plus 180 kg ha-1 nitrogen was the best treatment for reducing the density and biomass of weeds and increasing yield of potato by 91 (35.9 T ha-1) and 92% (36.38 T ha-1), compared to the control treatment, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Fertilizer
  • Weed Biomass
  • Weed Density