کلیدواژه‌ها = نیکوسولفورون
تعداد مقالات: 2
1. اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 29-41

10.22092/IJWS.2019.1502.03

بهناز پورمراد کلیبر؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


2. برهمکنش زمان کاربرد و میزان مصرف علف‌کش نیکوسولفورون در کنترل علف‌هرز قیاق در ذرت

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-10

10.22092/ijws.2018.1401.01

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان