تاثیر زمان تهیه بستر بذر و تراکم بوته بر جمعیت علف¬های هرز و عملکرد چغندرقند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 محقق

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر زمان تهیه بستربذر و تراکم بوته چغندرقند بر جمعیت علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در سال زراعی 88-1387 در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد.  در این آزمایش تاثیر دو عامل زمان تهیه بستربذر (عامل S) و تراکم بوته چغندرقند (عامل D) به صورت کرت‌های خردشده نواری با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت.  سطوح عامل زمان تهیه بستربذر، شامل: (S1) کلیه عملیات آماده سازی زمین و تهیه بستربذر به طور کامل در پاییز سال 1387 و (S2) کلیه عملیات خاک‌ورزی و تهیه بستربذر در بهار سال 1388 بود که در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.  چهار سطح تراکم بوته چغندرقند، شامل 65، 73، 81 و 99 هزار بوته در هکتار و چهار بخش هر نوار کاشت به صورت مربع لاتین تصادفی شدند.  هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف کاشت چغندرقند به فاصله 50 سانتی‌متر از همدیگر و به طول 10 متر بود و بذر چغندرقند رقم منوژرم "رسول" به طور همزمان برای هر دو تیمار زمان تهیه بستربذر (پاییز و بهار) با دست کاشته شد.  نمونه‌برداری از علف‌های هرز بهاره به تفکیک گونه طی فصل رشد چغندرقند در شش مترمربع انجام و وزن تر و خشک آنها توزین شد.  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر زمان تهیه بستربذر و تراکم بوته چغندرقند بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز و همچنین عملکرد کمی و کیفی چغندرقند معنی‌دار شد.  مقایسه میانگین ها نشان داد که تراکم و وزن خشک علف‌های هرز در تیمار تهیه بستربذر در بهار، 3-2 برابر بیشتر از زمانی بود که بستربذر در پاییز آماده شده بود.  با افزایش تراکم بوته چغندرقند از حدود 65 به 100 هزار بوته در هکتار، تعداد و وزن خشک علف‌های هرز کاهش معنی‌داری نشان داد.  نتایج مقایسه میانگین عملکرد کمی وکیفی چغندرقند در کشت همزمان چغندرقند در دو روش تهیه بستر بذر نشان داد که به علت کاهش علف‌های هرز در بستر آماده شده در پاییز، عملکرد ریشه با 18/48 تن در هکتار، عملکرد شکر با 3/8 تن در هکتار و عملکرد شکر سفید با 7/6 تن درهکتار نسبت به روش تهیه بستربذر در بهار به ترتیب 21، 26، 24 درصد افزایش نشان داد.  با افزایش تراکم بوته چغندرقند از حدود 65 به 100 هزار بوته در هکتار، عملکرد ریشه، عملکرد شکر و عملکرد شکر سفید نیز افزایش یافت.  به طور کلی، بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که آماده‌سازی بستربذر به طور کامل در پاییز و کشت چغندر قند در اولین فرصت ممکن با تراکم 100 هزار بوته در هکتار می‌تواند یک روش تلفیقی موثر برای کاهش جمعیت علف‌های هرز و در نتیجه موجب افزایش عملکرد چغندرقند گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Seedbed Preparation Time and Plant Density on the Weed Population of Sugar Beet (Beta vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • mehdi khodadadi 1
  • ali kashani 1
  • mohammad abdollahian noghabi 2
  • saeed vazan 1
چکیده [English]

For investigation of the effects of seedbed preparation time and plant density of sugar beet on the weed population and quality and quantity characteristics of sugar beet, an experiment was conducted as strip plot design with four replications in the field of Islamic Azad University of Karaj (2007-2008).  The first factor included two types of seedbed preparation time (spring and autumn), the second factor included four plant densities of sugar beet (65, 73, 81 and 99 thousand plants per hectare).  Seedbed preparation methods were considered as a randomized complete block design and plant density levels as the Latin square design.  The result of analysis of variance for the traits related to weeds showed that the effect of seedbed preparation method was significant on number of weed species and weed dry weight.  The results of mean comparison showed that the number of weed species and weed dry weight of spring seedbed preparation method was 2-3 times grater than autumn seedbed preparation method.  Increasing plant density of sugar beet from 65 to 99 thousand plants per hectare reduced significantly the number and weed dry weight of weed species.  The results of yield and quality of sugar beet showed that seedbed preparation in autumn, increased root yield (48.18 t. ha-1) by 21 percent, sugar yield (8.3 t. ha-1) by 26 percent and white sugar yield (6.7 t. ha-1) by 24 percent compared to spring time seedbed preparation.  Maximum yield of sugar beet was obtained in plant density of about 100,000 plants per hectare.  In conclusion, seedbed preparation in autumn and drilling sugar beet seed in the early spring with 100 thousand plants per hectare may consider as a compilation method to suppress weed populations and increase sugar beet yield

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Weeds
  • seedbed preparation
  • plant density
  • autumn
Abdollahian-Noghabi, M. 1992. Study of changes of quantity and quality traits of sugar beet under various sowing dates and harvesting times. M. Sc. Thesis, Tarbiat Modarres University.

Alizadeh, H. M., Preston, C., Powels, S. B. 1999. Paraquqt Resistant Biotypes of Hordeum Glaucum from Zero_ Tillage Wheat. Weed Res. 38: 139-142.

Dawson, J .H. 1965. Competition of late emerging weeds with sugar beet. Weed sci. 25: 1-15.

Fadaei-Shahri, M. R., Najafi, H., Abdollahian-Noghabi, M. Mirhadi, M. J. 2010. Effect of winter cereal cover crop mulches and preparation time on sugar beet yield and dry matter weeds. Proceedings of the 3rd Iranian Weed Science Congress, 17 & 18 February, Babolsar. 213-215.

Fortune, R. A., Burke, J. I., Kennedy, T. O., Sullivan, E. 1999. Effect of early sowing on the growth, yield and quality of sugar beet. Weed science. 50: 12-30.

Kkoocheki, A. 1995. Farming in arid area. Fifth edition, Jihad-e-daneshgahi of Mashhad Press.

Kropff, M. J., Joije, W. 1987. Competition between a sugar beet and population of Chenopodium album L. and Stellaria media L. Netherlands Agriculture science. 35: 525 -528.

Leilah, A. A., Badawi, M. A., Said, E. M., Ghonema, M. H. and Abdou, M. A. E. 2005. Effect of Planting Dates, Plant Population and Nitrogen Fertilization on Sugar Beet Productivity under the Newly Reclaimed Sandy Soils in Egypt. Scientific Journal of King Faisal University .Basic and Applied Sci.6 (1):95-109

Longden, P. C. 1989. Effects of increasing weed – Beet Density on Sugar Beet yield and quality. Applied Biology. 114: 527- 532.

Mesbah, A., Miller, S. D., Fornstrum, K. J. and Legg, D. E. 1995. Wild mustard (Brassica kaber) and wild oat (Avena fatua) interferences in sugar beet (Beta vulgaris). Weed Technologhy, 9: 49-52.

Muosavi, M. R. 2001. Management of weeds, Principle and methods. Miad Tehran Press.

Najafi, H. 2007. Non-chemical weed management. Kankash-e-Danesh Publication, Mashhad.

Rahbari, A., Abdollahian-Noghabi, M., Alizadeh, H., Khalghani, J., Rahimian, H. 2007. Effect of integrated weed control on the yield and quality of sugar beet in the method of complete seedbed preparation in autumn. Iranian Journal of Field Crop Science, 38 (1): 15-23. 

Rashed-Mohasel, M. and Shahbazi, H. 1999. Effect of weeds competition on growth and dry matter content in different organs of sugar beet. Scientific and Research of Sugar beet. 15: 84-85.

Shahbazi, H. A., Abdollahian-Noghabi, M. 2000. Critical period of weed competition in sugar beet in Mashhad. Hournal of Sugar Beet, 16 (1): 58-74.

Wilson, R. G., Smith, J. A. and Miller S. D. 2001a. Win Erosion control. In: Sugar beet production guide, (Eds) R. G. Wilson, J. A. Smith and S. D. Miller, pp 37-42. University of Nebraska Publications.

Wilson, R. G., Miller S. D. and Nissen, S. J. 2001b. Weed control. In: Sugar beet production guide, (Eds) R. G. Wilson, J. A. Smith and S. D. Miller, pp 117-130. University of Nebraska Publications.

Wood, P. 1983. Weed science: Principle. Second edition‚ West publishing company.

Zand, A. and Sarami, H. 2002. How does at herbicide. Zanjan University Press.