ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) در شیروان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه سوئیس

چکیده

 خارلته (Cirsium arvense (L.) Scop.) یکی از مهمترین علف‌های‌هرز مساله ساز دنیا و از معضلات مزارع، باغ های میوه، سبزیجات، مراتع و چراگاه های ایران می باشد. به منظور بررسی کارایی سوسک سبز لاک پشتی (Cassida rubiginosa Müller) در کنترل بیولوژیکی خارلته و تعیین تراکم موثر آن، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار شامل پنج سطح آلودگی به حشره (صفر، 5 ، 10 ، 15 و 20 لارو حشره روی هر بوته) در 5 تکرار به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که این حشره موجب کاهش ارتفاع، وزن خشک زیست توده و تولید بذر خارلته، در مقایسه با شاهد شد. به طوریکه در تراکم 20 عدد لارو روی هر بوته خارلته، وزن خشک زیست توده کل، حدود 78 درصد و تولید بذر آن حدود 94 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficacy of Thistle Tortoise Beetle (Cassida rubiginosa Muller) for Biological Control of Canada Thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.)

نویسندگان [English]

  • ghorban asadi 1
  • reza ghorbani 1
  • hossein sadeghi 1
  • ahmad hosseini 1
  • henz muller-scharer 2
چکیده [English]

Canada thistle (Cirsium arvense) is a noxious weed and one of the most problematic weeds in field crops, orchards, vegetables, pastures and grasslands in Iran. Thistle tortoise beetle (Cassida rubiginosa), an herbivore insect, seems to be an effective agent for suppressing the biomass and survival of Canada thistle. In order to study the efficacy of thistle tortoise beetle for biological control of this weed an experiment was conducted in a randomized complete block design with five replications, in which the populations 0 (control), 5, 10, and 20 larvae per plants were considered as treatments. Results showed that thistle tortoise beetle controlled Canada thistle significantly in all densities. Feeding 20 insects on each plant reduced total biomass and seed production by 78% and 94%, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Herbivore insects
  • weed control
Ang, B. N., Kok, L. T., Holtzman, G. I. and Wolf, D. D. 1995. Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) Response to Density of Cassida rubiginosa Muller (Coleoptera; Chrysomelidae) and plant competition. Biological control. 5: 31-38.

Bacher, S. and Schwab, F. 2000. Effect of herbivore density, timing of attack and plant community on performance of creeping thistle (Cirsium arvense (L.) Scop). Biocontrol Tech. 10: 343-352.

Donald, W. W. and Khan, M. 1996. Canada thistle (Cirsium arvense) effects on yield components of spring wheat (Triticum aestivum). Weed Sci. 44: 114-121.

Harris, P. 2003. Classical Biological Control of Weeds established biocontrol agent, Uphora cardui (L). Stem- gall Fly. Agriculture and Agri – Food, Canada. 5 P.

McClay, A. S. 2001. Cirsium arvense (L.) Scopoli, Canada thistle (Asteraceae) Biological Control Programs in Canada, 1981- 2000 Wallingford: CABI Publishing. p. 318 - 330.

McLennan, B. R., Ashford, R., and Devine, M. D. 1991. Cirsium arvense (L.) Scop. competition with winter wheat (Triticum aestivum L.). Weed Res. 31: 409-415.

Moor, R. J. 1975. The biology of Canadian weeds. 13. Cirsium arvense (L.) Scop. Canadian J. Plant Sci. 55: 1033-1048.

Moyer, J. R., Schaalje, G. B., and Bergen, P. 1991. Alfalfa (Medicago sativa) seed yield loss due to Canada thistle (Cirsium arvense). Weed Technol. 5: 723-728.

Reed, C. C. 2006. Canada thistle biological control agents on two South Dakota wildlife refuges. Natural Areas J. 26: 47 – 52.

Sullivan, P. A., Kossatz, V. C., Weiss, G. M., and Dew, D. A. 1982. An approach to estimating yield loss of barley due to Canada thistle. Canadian J. Plant Sci. 62: 725-731.

Sullivan, P. A., Weiss, G. M., and Kossatz, V. C. 1985. Indices of competition for estimating rapeseed yield loss due to Canada thistle. Canadian J. Plant Sci. 65: 145-149.

Van Driesche, R., Blossey, B., Hoddle, M. Lyon,S. and Reardon, R. (eds.). 2002, Biological Control of Invasive Plants in the Eastern United States, USDA Forest Service Publication FHTET-2002-04, 413 p.