مطالعه‌ توان رقابتی یولاف وحشی (Avena fatua L.) با گندم (Triticum aesativum L.) رقم چمران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی رامین

2 دانشگاه پیام نور خوزستان

3 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

به منظور ارزیابی توان رقابتی گندم بهاره رقم چمران نسبت به تغییر جمعیت یولاف وحشی، مطالعه‌ای تحت شرایط گلدانی در حیاط گلخانة دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) در سال 1386 اجرا شد. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل کشت خالص گندم و یولاف وحشی (نسبت‌ 0:4 و 4:0) به صورت چهار بوته در گلدان و نسبت‌های متفاوت تراکم گندم-یولاف وحشی در 7 سطح (1:4، 2:4، 3:4، 4:4، 4:1، 4:2 و 4:3) می‌باشد. نتایج نشان داد که ضریب ازدحام نسبی (RCC) گندم به یولاف وحشی و یولاف وحشی به گندم با یکدیگر برابر بود که مشابهت در توانایی رقابتی بین دو گونه را ثابت می‌کند. در صورتیکه عملکرد نسبی دانه بوته گندم با افزایش سطح برگ نسبی بوته یولاف کاهش یافت. شاخص قابلیت تهاجم بوته یولاف نشان داد که این علف هرز در استفاده از منابع محیطی موفق‌تر عمل نموده، که این امر به وضوح در نسبت‌ 4:4 دو گونه قابل مشاهده است. علاوه بر این افزایش بوته‌های یولاف وحشی منجر به کاهش میانگین ارتفاع ساقه، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، زیست توده نهایی و عملکرد دانه‌ بوتة گندم و افزایش میانگین ارتفاع ساقه، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، زیست توده نهایی و عملکرد دانه بوتة یولاف وحشی گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Competitiveness of Wild oat (Avena fatua L.) With Wheat (Triticum aesativum L.) Chamran Cultivar

نویسندگان [English]

  • zeinab anafjeh 1
  • ghodratollahe fathi 1
  • farshad ebrahim por 2
  • eskandar zand 3
  • abdolnor chaab 1
چکیده [English]

This experiment was conducted under pot conditions to investigate competitiveness of spring wheat (Triticum aestium, Chamran cultivar) subject to various plant populations of wild oat Avena fatua, using completely randomized design with three replications in 2006 in the greenhouse of Ramin Agricultural and Natural Resources University, Mollasani Khouzestan. The treatments included pure stands of wheat and wild oat at one level (ratios 4:0 and 0:4), and density difference ratios wheat and wild oat at seven levels (4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 1:4, 2:4 and 3:4). The results showed that relative crowding coefficient (RCC) of wheat to wild oat and wild oat RCC to the wheat were equal. This indicated that competitive ability of the two plants were similar. While relative grain yield of wheat decreased by increasing relative leaf area of wild oat. Ability Aggressivity of wild oat showed that wild oat was more successful in using environmental sources, observed clearly in ratio the 4:4. Moreover mean stem height, mean spikelet number per spike, mean grain number per spike, mean 1000-grain weight, final biomass and grain yield of wheat plant decreased with increasing wild out density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Density
  • relative crowding coefficient
  • Relative leaf area
  • Aggressivity