پراکنش علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی بعنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت علف‌های‌هرزاین محصول محسوب می شود. براساس سطح زیر کشت گندم و مساحت مزارع در همه شهرستانهای استان تهران ،طی 6 سال زراعی (در سالهای 1379 تا 1385) تعداد 61 مزرعه به عنوان نماینده مزارع گندم آبی کل استان انتخاب شدندو با شمارش علف‌های‌هرز به تفکیک جنس وگونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداری، شاخصهای جمعیتی آنها محاسبه شد.در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مکان مورد اندازه گیری توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش گونه های مختلف علف‌های‌هرز مزارع گندم استان تهران در محیط GIS تولید گردید. نتایج نشان داد که در مزارع گندم آبی استان تهران 87 گونه علف هرز وجود دارد. پهن برگهای مزارع گندم آبی استان تهران بترتیب غالبیت شامل: خاکشیر (Descurania Sophia [L.] Schur.)، هفت بند (Polygonum aviculare L.)،‌ شاه تره (Fumaria vaillantii Loisel.) و بی تی راخ (Galium aparine L.) بودند. باریک برگهای غالب مزارع گندم استان تهران نیز به ترتیب اهمیت یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.)،‌ جو دره(Hordeum spontaneum C. Koch.) و چاودار (Secale cereal L.) بودند. علاوه بر این مهمترین رستنیهای مزاحم قبل از برداشت گندم در استان تهران را پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.)،‌ کنگر وحشی (Cirsium arvense [L.] Scop.) و ازمک (Cardaria draba [L.] Desv.) تشکیل می‌دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Weed Mapping for Irrigated Wheat Fields of Tehran Province using Geographic Information System (GIS)

نویسندگان [English]

  • mehdi minbashi moeini 1
  • mohammad baghestani 1
  • hamid rahimian mashadi 2
  • maryam aleefard 1
چکیده [English]

Weed survey of irrigated wheat fields is the most important practice in weed management. Based on cultivation area in all counties of Tehran province during six years (2000-2005), 61 sample wheat fields were selected and weed species were counted in each sampling point and population indices were calculated. In each field longitude, latitude and altitude were recorded using GPS. These data were used for producing weed maps using GIS. Results showed that flixweed (Descurainia Sophia [L.] Schur.), knotweed (Polygonum aviculare L.), few-flowered fumitory (Fumaria vaillantii Loisel.) and catchweed (Galium aparine L.) were dominante broadleaf species in irrigated wheat fields of Tehran province. Dominant grass weed species were winter wild oat (Avena ludoviciana Durieu.), wild barley (Hordeum spontaneum C. Koch.) and Feral rye (Secale cereale L.). Field bindweed (Convolvulus arvensis L.), Canada thistle (Cirsium arvense [L.] Scop.) and hoary cress (Cardaria draba [L.] Desv.) were the most important disturbing plants prior to harvesting in irrigated wheat fields of Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weed Mapping
  • Abundance Index (AI)
  • frequency
  • Uniformity
  • Mean Field Density