کارایی مقادیر مختلف دو نوع تجاری علف‌کش کلوپیرالید در مهار علف‌های‌هرز کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 مرکز تحقیقات اهواز

3 مرکز تحقیقات فارس

4 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به‌منظور مقایسه دو نوع کلوپیرالید (30% اس ال) ساخت کارخانه‌های مختلف با نام‌های تجارتی لونترل و واچ و اثر مقادیر مختلف آنها بر روی کلزا و علف‌های‌هرز، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی، با 4 تکرار و 12 تیمار در استان‌های فارس و خوزستان انجام شد. تیمارها عبارت بودند ازسمپاشی لونترل و واچ در میزان‌های 6/0، 8/0، 1، 2/1 و 4/1 لیتر ماده تجاری در هکتار در زمان 10-5 سانتیمتری علف‌های‌هرز، علفکش بوتیزان استار (کوین مراک 8/8% + متازاکلر 3/33%) به عنوان شاهد، بعد از کاشت و قبل از آبیاری اول و سبز شدن کلزا به میزان 5/2 لیتر ماده تجاری در هکتار وشاهد بدون علف‌هرز در طول فصل.کلیهکرت‌هابا 75/0 لیتر از ماده تجاری در هکتار ازعلف‌کش سوپر گالانت 8/10% امولسیون (هالوکسی فوپ-آر- متیل استر) علیه علف‌های‌هرز باریک برگ سمپاشی گردیدند.نتایج نشان داد اثر کلوپیرالید روی گیاه کلزا برای هر دو نوع این علف‌کش مشابه و تا 8/0 لیتر در هکتار آن در مناطق آزمایش اثر سوءروی کلزا نداشت. مقدار یک لیتر در هکتار آن با خسارت جزئی منجر به افت عملکرد کلزا نگردید و کنترل مناسب تری روی علف‌های‌هرز داشت. علف‌های‌هرز غالب استان فارس تاتاری (Cardauus pycnocephalus L.) و هفت بند(Polygonum aviculare L.)  بودند که کنترل آن‌ها توسط یک لیتر کلوپیرالید بیشترین عملکرد کلزا (28%) را در بر داشت. در خوزستان، بیشترین مقدار کلوپیرالید که به کلزا خسارت وارد نیاورد یک لیتر در هکتار از هر دو نوع تجاری بود که توانست علف‌های‌هرز کنگر ابلق (L. Silybum marianum)، وایه (Ammi majus L.)، شاه افسر (Melilotus officinalis (L.) Pallas) و پنیرک (Malva spp.) را مهار کرده و عملکرد کلزا را بیش از 200 درصد افزایش دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Two Commercial Forms of Clopyralid at Different Doses in Controlling Canola Weeds

نویسندگان [English]

  • parviz shimi 1
  • Reza Pourazar 2
  • Farokhdin Ghezeli 3
  • Hamidreza Sasanfar 4
چکیده [English]

In order to compare two commercial forms of clopyralid (30% SL) under the trade names of Lontrel and Watch and their high dose effects on canola, an experiment was conducted in randomized complete blocks design with 12 treatments and 4 replications in Fars and Khuzestan provinces during 2008-9. Treatments included post-emergence application of Lontrel and Watch at 0.6, 0.8, 1, 1.2 and 1.4 L.-ha., pre-emergence application of quinmerac+metazachlor (Butisan Star, 42.1% SC) at 2.5 L.-ha. and weed free check. All plots were sprayed with 0.75 L.-ha. of haloxyfop-R-methyl ester (Galant Super 10.8% EC) post emergence against grass weeds. Results indicated that both types of clopyralid were safe on canola up to 0.8 L.-ha. One L.-ha. of clopyralid caused slight damage to canola, but soon recovered and did not affect yield, while better control of weeds was observed. Control of dominant weeds (Cardauus pycnocephalus L. and Polygonum aviculare L.) in Fars province, by one L.-ha. of both commercial forms of clopyralid resulted in highest canola yield increase (28%). Control of dominant weeds in Khuzestan, including Silybum marianum L., Ammi majus L., Melilotus officinalis (L.) Pallas and Malva spp., by one L.-ha of both commercial forms of clopyralid increased canola yield by over 200 per cent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broad leaf weeds
  • Canola
  • Dosage
  • Lontrel
  • Watch
Anonymous. 1995. Lontrel 300, summary of data. Dow Elanco co. 10pp.

Blackshaw, R.C. 1992. Combinde post emergence grass and broadleaf weed control in canola (Brassica napus) .Weed Tech. 6:4, 892-897.

Bowerman, P.1990.Weed control in winter oilseed rape –Review of ADAS trials 1985-87. Aspect of applied biology. No. 23: 29-226.

Camper, N.D. 1986. Research Methods in Weed Science. Southern Weed Science Society of America. Pp. 287.

Clay, D.V. and Dixon, F. L. 1998. The susceptibility of Compositae weed species to clopyralid. Tests of Agrochemicals and Cultivars. No:19:32-33.

Laureti, D.1989. Results of two-years’ experiments with herbicide products and timing of their use. Informatore Agrario. 45:32, 67-70.

Loeppy H.A.,and R.E.Blackshaw.1994.Mustard tolerance to clopyralid applied alone or with ethametsulfuron.Can.J.Pl.Sci.74(3):635-641.

Noorbakhsh, S., Sahraian, H., Soroosh, M.J., Rezaei, V. and Fotoohi, A.R. 2011. Index of pests, diseases and weeds of main crops, pesticides and control recommendations. Plant Protection Organization. 100pp.

Salimi, H., Ahmadi, M.A., Barjesteh, A., Hatami, S., Delghandi, M., Fereidoonpoor, M.R., Ghanbari-Birgani, D., Narimani.V., Yunesabadi, M., Nazer Kakhki, H. and Sajedi, S. 2004. Identification, density and phenology of dominant weeds of canola in ten provinces. Proceedings of the 16th Iranian Congress of Plant Protection.p. 538.

Shimi, P., Amini-Khalaf, M.A., Faghih, H. and Azimi, A. 2003. Controlling Umbelliferae,

Leguminae, Compositae and Polygonacae weeds in canola. Final on farm research report. Plant Pests and Diseases Research Institute. 24pp.

Shimi, P., Bagherani-Torshiz, N., Maleki, I. and Mottaki, E. 2005. Testing some herbicides in canola fields. Final on farm research  report. Plant Pests and Diseases Research Institute. 32pp.

Shimi, P., Poorazar, R., Jamali, M. and Bagherani-Torshiz, N. 2006. Evaluating clopyralid as a broadleaf herbicide in canola. Pak. J. Weed Sci. Res. 12(4): 307-311.

Shimi, P., Saeidi, H., Abtaly, Y. and Poorazar, R. 2008. Testing Butisan Star in canola. Final Research Report. Iranian Research Institute of Plant Protection. 27pp.

Staff, O. 2007. Herbicide recommendations for canola (winter and spring planted): postemergence grass and broadleaf herbicides. Canada, Ontario Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs. 14pp.

Tomlin, C.D.S. 2004. The Pesticide Manual. British Crop Protection Council. Pp.1344.

Ziminska, Z., Bakuniaki, E. and Turos-Biernaka, M.1997. Greenhouse experiments to elaborate new herbicide composition against main weeds in winter oilseed rape.Progress in plant protection.37:2,241-243.