نویسنده = حمیدرضا ساسانفر
تعداد مقالات: 4
1. نقش جهش ایزولویسین-۲۰۴۱-آسپاراژین در ایجاد مقاومت سطح بالا به علف‌کش‌ کلودینافوپ-پروپارژیل در توده‌های یولاف وحشی زمستانه Avena ludoviciana

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-150

حمیدرضا ساسانفر؛ مهدی راستگو؛ اسکندر زند؛ عبدالرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل


2. استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-91

اسکندر زند؛ آرش رزمی؛ فاطمه بناکاشانی؛ نوشین نظام آبادی؛ جاوید قرخلو؛ حمیدرضا ساسانفر


3. بررسی وضعیت علم علف‌های‌هرز طی سال‌های 89-1388

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-13

اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حمیدرضا ساسانفر؛ سیروان بابایی؛ پرویز شیمی؛ منصور منتظری؛ مهدی مین باشی؛ محمدرضا موسوی؛ جاوید قرخلو؛ فریبا میقانی؛ محمد عبداللهیان؛ اکبر مرادی؛ مهدی راستگو


4. مقاومت توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش پینوکسادن در استان فارس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-11

حمیدرضا ساسانفر؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ محمد جواد میرهادی