نویسنده = علی قنبری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی جنبه‌های زیستی خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-95

10.22092/IJWS.2019.1501.06

محمد سرحدی؛ مهدی راستگو؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ علی قنبری؛ محمد علی باغستانی میبدی


4. بررسی ارتباط خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی ‌با پراکنش علف‏های‏ هرز در چمن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-156

10.22092/ijws.2017.1302.05

علی لشکری؛ مهدی راستگو؛ مهدی مین باشی؛ علی قنبری؛ محمد حسن راشد محصل


5. تأثیر زمان و مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون بر کنترل علف پشمکی ژاپنی (.Bromus japonicus Thunb) در ارقام مختلف گندم

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

10.22092/ijws.2017.1301.03

منصور سارانی؛ علی قنبری؛ محمد گلوی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمدعلی باغستانی