دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384 (شماره 1 و 2) 
3. اثر خشکی،نمک طعام و پلی اتیلن گلیکول روی پتانسیل آب جوانه های ریزوم شیرین بیان

صفحه 41-50

نوشین نظام آبادی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسکندر زند؛ حسن علیزاده