نویسنده = هاشم هادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-143

ناصر جعفر زاده؛ علیرضا پیرزاد؛ هاشم هادی؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی


2. تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-115

ناصر جعفرزاده؛ هاشم هادی؛ علیرضا پیرزاد؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی