درباره نشریه

مجله دانش علفهای هرز ایران دو فصلنامه علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و متعلق به انجمن علوم علفهای هرز ایران بوده که مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مرتبط با علوم علفهای هرز را چاپ می نماید. لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی توجه و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  ازطریق سایت مجله ارسال فرمایید.