اصول اخلاقی انتشار مقاله

" این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)  می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

مجله دانش علفهای هرز ایران جهت انتشار اطلاعات درست واصیل علمی به عنوان عضوی از مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم خود را ملزم به رعایت ارزشهای اخلاق حرفه ای می داند. در همین راستا موارد زیر به عنوان اصول اخلاقی برای متولیان ومخاطبان مجله لازم الاجرا می باشد:

 

اصول اخلاقی هیات تحریریه

-          نگرش یکسان اعضاء هیات تحریریه  به مقالات و ارزشیابی مقالات دریافتی تنها بر اساس کیفیت علمی  و بدون در نظر گرفتن فرد و وابستگی سازمانی نویسندگان.

-          التزام سر دبیر و دبیران تخصصی به بررسی و تعیین تکلیف  تمامی مقالات در مدت زمان معقول.

-          سپردن انتخاب داور برای مقالات ارائه شده توسط سر دبیر و اعضاء هیات تحریریه ، با شرایط یکسان، به سایر اعضاء.

-          بررسی دقیق و غیر جانبدارانه مقالات.

-          بررسی دقیق و احراز نو آوری و هم خوانی مقاله ارائه شده با اهداف مجله توسط اعضاء هیات تحریریه.

-          التزام هیات تحریریه به عدم در اختیار قرار دادن اطلاعات مندرج در مقاله ارائه شده به دیگران قبل از انتشار.

-          عدم حذف، اضافه و تغییر دادن ترتیب نام نویسندگان پس از پذیرش نهایی.

-          صدور گواهی پذیرش و چاپ مقالات پس از اتجام تمامی مراحل داوری بر اساس تاریخ پذیرش نهایی مقاله

 

اصول اخلاقی نویسندگان  

-          رعایت اصالت و صحت مطالب مندرج در مقاله توسط نویسنده یا نویسندگان.

-          عدم ارسال همزمان مقاله به 2 یا چند مجله توسط نویسنده یا نویسندگان.  

-          اجتناب از ارسال مقاله چاپ شده در سایر مجلات و تکمیل فرم مربوطه  به این موضوع و ارسال آن به مجله.

-          جلب رضایت نویسندگان همکار  قبل از ارسال مقاله به مجله  توسط نویسنده مسئول مقاله. 

-          استناد صحیح به تمام منایعی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از آنها استفاده شده است.

-          سپاسگزاری از حامیان مالی پژوهش انجام شده توسط نویسند ه مسئول مقاله.

-          رعایت ذکر و ترتیب نام نویسندگان بر اساس پژوهش انجام شده.

 

  اصول اخلاقی داوران

-          عودت مقاله به مجله در صورت عدم تناسب  مقاله ارسال شده با تخصص داور.

-          ارزیابی بی طرفانه مقاله توسط داور.

-          التزام داور  به محرمانه نگه داشتن اطلاعات مندرج در مقاله ارسال شده برای داوری.

-          رعایت زمان تعیین شده از طرف مجله برای داوری و ارسال نظرات پیشنهادی داور در مدت زمان تعیین شده.