کلیدواژه‌ها = علف‌هرز انگل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید در کنترل سس ‌زراعی Cuscuta campestrisدر مزارع چغندرقند Beta vulgaris)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-209

فریبا میقانی؛ نوشین نظام آبادی؛ محمدرضا کرمی نژاد؛ ناصر جعفر زاده


2. تاثیر سس زراعی (Cuscuta campestris) بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و عملکرد چغندر‌قند (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-115

ناصر جعفرزاده؛ هاشم هادی؛ علیرضا پیرزاد؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی


3. بررسی جوانه‌زنی و فنولوژی علف‌هرز سس (Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-143

ناصر جعفر زاده؛ علیرضا پیرزاد؛ هاشم هادی؛ محمدعلی باغستانی؛ رامین ملکی