بررسی نقش مالچ گیاهان پوششی باریک برگ زمستانه بر جمعیت علف¬های هرز مزارع چغندرقند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه‌ آزاد واحد علوم تحقیقات

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

3 موسسه تحقیقات چغندر قند

4 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز در مزارع چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 87-86 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور واقع در جاده مشکین دشت کرج، به اجرا در آمد. طی این آزمایش که در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد، نقش گیاهان پوششی گندم، جو، تریتیکاله و چاودار بر جمعیت علف های هرز موجود در حدواسط بین ردیف های کاشت چغندرقند که بستر بذر آن در پاییز تهیه شده بود، مورد بررسی و با تیمارهای شاهد کاربرد علف کش، عدم وجین علف‌های هرز و وجین دستی علف های هرز مقایسه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که شدت فرو‌نشانی علف‌های هرز توسط گونه‌های پوششی مشابه کنترل به روش مرسوم ( استفاده از علف‌کش فن‌مدیفام+ دس‌مدیفام+ اتوفوموزیت) می باشد، به طوری‌که کاهش زیست‌توده کل علف‌های هرز در تیمارهای گیاه جو و چاودار و شاهد کنترل توصیه یکسان بود. بر اساس نتایج این بررسی، کمترین زیست‌ توده کل علف‌های هرز در پایان دوره رشد نیز مربوط به تیمار کاربرد مالچ گیاه جو به همراه مصرف علف کش فن‌مدیفام+ دس‌مدیفام+ اتوفوموزیت بود. گیاه پوششی جو + فن‌مدیفام+ دس‌مدیفام+ اتوفوموزیت، به دلیل اثرات هم‌افزایی در کنترل علف های هرز، بیشترین عملکرد ریشه و قند ریشه (به ترتیب با میانگین 83/29 و 47/4 تن در هکتار) را به خود اختصاص دادند و با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت. علاوه بر این عیار چغندرقند تولیدی در این تیمار در بیشترین مقدار بود. لذا در شرایطی که بستر بذر چغندرقند در پاییز تهیه شود، به ترتیب کشت گیاهان پوششی زمستانه جو، چاودار، گندم و تریتیکاله در میان ردیف‌ها توصیه می‌شود که فرو‌نشانی علف‌های هرز غالب و نهایتاً افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Winter Cereal Cover Crop Mulches on Weeds of Sugar Beet (Beta vulgaris L.)

نویسندگان [English]

  • mohammad fadaei 1
  • Hossein Najafi 2
  • Mohammad Abdollahian 3
  • mohammad mirhadi 4
چکیده [English]

In order to study of cover crops effects on weed suppression in sugar beet, an experiment was performed in Iranian Research Institute of Plant Protection (Karaj Station), in 2007. The experiment was arranged as completely Randomized Blocks Design with four replications and seven treatments. The treatments were different cover crops (including: Wheat, barley, triticale and rye) that planted between rows. Chemical weed control, weedy and weed free plots were also used as controls. Cover crops were removed by herbicide application (paraquat at 400 g ai ha-1). Phenmedipham+ desmedipham+ethofumesat (Betanal Progress A.M, EC 27.4%) was also used in the four-leaf stage of sugar beet. Results indicated that cover crop treatments suppressed major weeds (Amaranthus retroflexus L. and Chenopodium album L.) and were similar to recommended chemical control (application of herbicide). In addition, total of weed biomass was decreased in barley, rye and control treatments. The minimum biomass of total weeds belonged to the barley+herbicide treatment. Because of synergism effects, barley+herbicide had maximum of the root and sugar yield (29.83 and 4.47 T ha-1, respectively), that was significant with other treatments. In overall, barely cover crop had the most effects on sugar concent. Therefre, sowing winter cover crops between rows for seedbed prepared in autumn (barley, rye, wheat and tritical, respectively) will suppress the dominant weeds and increase the quality and yield of sugar beet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • cover crop
  • phenmedipham+desmedipham+ethofumesat
  • Paraquat
  • seedbed