تاثیر تراکم بوته و زمان سبز شدن تاج‌خروس بر کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و توزیع سطح برگ و ماده خشک در تاج ‌پوشش ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه

چکیده

به‌منظور بررسی کارایی استفاده از نور، ضریب خاموشی و همچنین بررسی الگوی توزیع ماده خشک و سطح برگ در کانوپی ذرت  در شرایط رقابت با تاج خروس آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1380 انجام شد. در این آزمایش اثر پنج تراکم تاج‌خروس (0، 3، 5، 8  و10 بوته در متر ردیف) و سه زمان سبز شدن آن (همزمان با ذرت، در مرحله 2-3 برگی ذرت، مرحله 4-5 برگی ذرت) اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تشدید رقابت بین گونه‌ایی در اثر رویش همزمان تاج خروس و ذرت، به طور معنی‌داری باعث هدایت بخش عمده‌ای از سطح برگ و وزن خشک ذرت به طبقات بالای کانوپی شد و همچنین در این تیمار به علت کاهش معنی‌دار شاخص‌سطح برگ ذرت و افزایش سطح برگ تاج خروس میزان کارایی استفاده از نورکاهش و ضریب خاموشی درطبقات پایینی کانوپی افزایش یافت. هرچه تراکم تاج‌خروس بیشتر و فاصله زمانی بین رویش علف هرز و ذرت کمتر شد، افزایش  ضریب خاموشی شدیدتر گردید، به‌طوری‌که بیشترین مقدار این صفت (65/0) در تیمار ظهور همزمان تاج خروس با ذرت بدست آمد. افت عملکرد ذرت دراین تیمار 34 درصد بود که با تاخیر رویش تاج‌خروس تا مرحله 3-2 برگی و 5-4 برگی ذرت به ترتیب به 25 و 12 درصد کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که جهت کاهش خسارت علف‌های‌هرز در مزرعه ذرت، کنترل علف‌های هرز تا مرحله 4-5 برگی ذرت که همراه با افزایش سرعت رشد ذرت می‌باشد، ضروری است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extinction Coefficient, Radiation Use Efficiency, Leaf Area and Dry Matter Distribution in Corn Canopy (Zea mays) under Competition with Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

نویسندگان [English]

  • asghar rahimi
  • majid agha alikhani
چکیده [English]

In order to study the effect of completion with redroot pigweed on dry matter and  leaf area distribution, leaf area, extinction coefficient and radiation use efficiency (RUE) in corn canopy (Zea mays L.) under competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) an experiment was conducted at Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran. Field study was carried out based on RCBD with 3 replication with redroot pigweed density (0, 3, 5, 8, and 10 plant per m of row ) and time of emergence (same time with corn, 2-3 and 4-5 corn leaf stage). Results indicated that early emergence of redroot pigweed significantly distributed leaf area and dry matter to upwards of canopy layers and significantly increased yield loss (%) in compare to other treatment. Corn yield loss was 34% in early-emerged pigweed and decreased to 25 and 12 percent in 2nd and 3rd time of emergence respectively. Due to significantly decrease of corn LAI and increase redroot pigweed LAI in near the bottom of the corn canopy, the most value extinction coefficient observed in near the bottom. Result is also indicated that emergence of redroot pigweed in same time and 3rd time of emergence have minimum of extinction coefficient (K) (0.38) and maximum RUE (3.2 MJ), respectively. Generally, it is concluded that weed control until corn 4-5 leaf stage would be essential to reduce corn yield loss.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Yield loss
  • Harvest index
  • redroot pigweed
Aminpanah, H., Sorooshzadeh, A., Zand, H. and Momeni, A. 2009. Investigation of Light Extinction Coefficient and Canopy Structure of More and Less Competitiveness of Rice Cultivars (Oryza sativa) Against Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli). Elec. J. Crop. Prod. 2(3): 69-84.

Beheshti, S.A. and Mousavi Sarvine, S.R. 2009. Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) Competition effects on grain and biomass yield of Sorghum (Sorghum bicolor L. oench). Iran. Seed and Plant Prod. J. 25(2): 33-44.

Birch,C.J., Hammer, G.L. and Rickert, K.G. 2005. Dry matter accumulation and procedures for use in crop modelling. Aust. J. Agric. Res. 50(4): 513-527.

Bosnic, A.C. and Swanton, C.J. 1997. Influence of barnyard grass (Echinochloa crus-galli) time of Emergence and density on corn (Zea mays L.). Weed Sci. 47: 551-556.

Cousens, R.D., 1985. A simple model relating yield loss to weed density. An. Appl. Biol. 107: 239–252.

Dalley, D.C., Bernards, L.M. and Kells, J. J. 2006. Effect of removal timing and row spacing on soil moisture in corn (Zea mays L).Weed Tech. 20: 399-409.

Graham, D.L., Steiner, J.L. and Wicse, A.F. 1988. Light absorption and competition in mix sorghum-pigweed communities. Agron. J. 80: 415-418.

Francis, F., Kiniry, J.F., Board, E.J., and Reicosky, C.D. 1996. Row spacing effects on light extinction coefficient of corn, Sorghum, Soybean, and sunflower. Agron. J. 88: 185-190.

Knezevic, Z.S., Weise, S.F. and Swanton, C.I. 1995. Comparision of empirical models depicting density of Amaranthus retroflexus L. and relative leaf area as predictors of yield loss in Maize (Zea Mays L.). Weed Res. 35: 207-214.

Knezvic, Z.S., Horak, M.I. and Randerlip, R.L. 1997. Relative time of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) emergence in critical in pigweed-sorghum competition. Weed Sci. 45: 502-508.

Knezevic, Z.S., Horak, M.J. and Vanderlip, R.L. 1999. Estimates of physiological determinants for redroot pigweed. Weed Sci. 47: 291-296.

Knezevic. Z.S., Weise, S.F. and Swanton, C.J. 2003. Interference of redroot prgweed (Amaranthuo retroflexus L.) in corn (Zea mays L.). Weed Sci. 42: 568-578.

Legerc, A.M. and Schreiber, M. 1999.Competition of light, Water and nitrogen by soybean row with and density of redroot pigweed (Amaranths retroflexus L.). Weed Sci. 37: 84-92.

Major, D.J. and Otegu, B.W. 1996. Leaf area, light interception and development in maize radiation use efficiency. Agron. J. 83:895-903.

Sangakkara,V.R. and Stamp, P. 2006. Influence of different weed categories on growth and yields of maize (Zea mays L.) grown in a minor (dry) season of the humid. J. Plant Dis .Prot. 113: 81-85.

Scarsrook C.E. and Doss, B.O. 1998. Leaf Area Index and radiation as related to corn yield. Agron. J. 87: 456-563.

Strobel, G. A. 1991. Biological control of weed, Scientific American. 72-78.

Tollenaar, M. and Aguilar, M. 1992. Radiation use efficiency of old and new maize hybrid. Agron. J. 84: 536-541.