بررسی مقاومت عرضی به علف‌کش‌های بازدارنده ACCase در توده‌های یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از خوزستان و امکان کنترل شیمیایی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محقق

چکیده

مقاومت عرضی 13 توده یولاف وحشی(Avena ludoviciana Durieu.) جمع‌آوری شده از استان خوزستان به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز ) (ACCase با استفاده از روش‌های مختلف در سال 89-1388 در بخش تحقیقات علف‌های هرز موسسه تحقیقات گیاه‌هپزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمایش‌ جداگانه‌ای به منظور تعیین علف‌کش‌های جایگزین برای کنترل توده‌های مقاوم صورت گرفت. آزمایش‌ها شامل: غربال توده ها، واکنش به دز توده‌ها در برابر علف‌کش کلودینافوپ- پروپارژیل، واکنش توده‌ها به گروه‌های مختلف شیمیایی علف‌کش‌های بازدارنده ACCase و تاثیر علف‌کش‌های گروه‌های مختلف بر توده‌های مقاوم بود. در بررسی روش‌های مختلف مشخص گردید که درصد کاهش وزن تر و درصد خسارت بر اساس ارزیابی چشمی بهترین صفات برای ارزیابی توده‌ها از نظر مقاومت و میزان تاثیر علف‌کش ها می باشند. بررسی مقاومت عرضی توده‌ها نیز نشان داد که توده‌ها‌ی مورد بررسی از نظر مقاومت به گروه‌های مختلف علف‌کشهای بازدارنده ACCase الگوهای متنوعی داشتند. نتایج بدست آمده از بررسی تاثیر علف‌کش‌های مختلف نیز نشان داد که علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز مورد بررسی (یدوسولفورون+مزوسولفورون+ مفن پیر دی اتیل، سولفوسولفورون+ متسولفورون و یدوسولفورون+مزوسولفورون + مفن دی اتیل) توانستند کنترل خوبی بر توده‌های مقاوم داشته باشند. بویژه تاثیر کنترلی علف‌کش یدوسولفورون+مزوسولفورون + مفن دی اتیل بر توده‌های مقاوم بسیار قابل توجه بود بطوری که این علف‌کش توانست 80% توده‌های مقاوم را در حد خوب یا مطلوب و 20% را کمی مطلوب کنترل کند.علف کش های پینوکسادن و مخلوط پینوکسادن+ کلودینافوپ-پروپارژیل نیز توده‌های مقاوم را در حد کمی مطلوب کنترل کردند، اما به دلیل اینکه در بسیاری از توده‌ها نشانه‌های مقاومت پدیدار شده است و شایدکارایی علف‌کش کاهش یابد، بهتر است در استفاده از آنها دقت لازم صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Cross Resistance to ACCase Inhibitor Herbicides in Wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) Populations from Khuzestan Province and Chemical Control of Resistant Populations

نویسندگان [English]

  • fatemeh bena kashani
  • hamid rahimian mashadi
  • eskandar zand
  • hassan alizadeh
  • mohammad naghavi
چکیده [English]

Cross resistance of thirteen wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) populations collected from Khuzestan province, to Acetyl-CoA carboxylase (ACCase) inhibitors were investigated using by different methods. Also, another experiment was conducted to determination the alternative herbicides for control resistant populations. Experiments were include of populations screening, dose response of populations to clodinafop-propargyl, response of populations to chemical groups of ACCase inhibitors and effect of different herbicides on resistant populations. Investigation of different methods showed that percentage reduction of fresh weight and visual rating are the best trait to resistant determination. The levels of resistance of most populations were very high. Cross resistance to different groups of ACCase inhibitors pattern varied among populations. Result of different herbicides effect showed that Acetolactat syntase (ALS) inhibitors that were studied (Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen Pier diethyl, Sulfosulforon+ Metsulforon and Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen diethyl) could control resistant populations. The best treatment for control of populations was Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen diethyl that controlled eighty and twenty percent of populations excellently and well, respectively. Pinoxaden and clodinafop-propargyl+pinoxaden could control resistant populations well. Because of early indications that resistance may be developing in most of populations and possibly reducing herbicide performance, it is important how to use of them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetolactat syntase (ALS) inhibitors
  • Alternative herbicide
  • Iodofulforon+Mezosulforon+Mefen diethyl
  • pinoxaden
  • Sulfosulforon+ Metsulforon
Adkins, S. W., Wills, D., Boersma, M., Walker, S. R., Robinson, G. Mcleod, R. J. and Einam, J. P. 1997. Weeds resistant to chlorsulfuron and atrazine from the north-east grain region of Australia. Weed Res. 37: 343-349.

Aghajani, Z. 2010. Investigation of multiple-resistance of wild oat (Avena ludoviciana) populations collected from Khuzestan province to ACCase and ALS Inhibitor herbicides. MSc thesis, Azad Islamic University. .(In Persian with English Summary).

Ball, D. A., Frost, S. M. and Bennett, L. H. 2007. ACCase-Inhibitor herbicide Resistance in downy brome (Bromus tectorum) in Oregon. Weed Sci. 55: 91–94.

Beckie, H. J., Hall, L. M. and Tardif, F. J. 2001. Impact and management of herbicide-resistant weeds in Canada. Brighton. Crop Protection Conference Weeds. Farnham, BC PC. 747-754.

Beckie, H. J., Heap, I. M., Smeda, R. J. and Hall, L. M. 2000. Screening for herbicide resistance in weeds. Weed Technol. 14: 428–445.

BenaKashani, F., E. Zand., and H. M. Alizadeh 2010. Study on diclofop-methyl resistance in wild oat (Avena ludoviciana Durieu.): A comparison between the whole plant bioassay and the seed bioassay. Appl. Entomo. Phyt. Pathol. 78: 1-14. .(In Persian with English Summary).

Bena Kashani, F., Zand E. and Alizadeh, H. M. 2006. Resistance of wild oat (Avena ludoviciana) biotypes to Clodinafop-propargil herbicide. Entomol Phyto Pathol. 2: 127-151. .(In Persian with English Summary).

Bourgeois, L. and Morrison, I. N. 1997. A survey of ACCase inhibitor resistant wild oat in a high risk township in Manitoba. Can. J. Plant Sci. 77: 703-708.

Chaudhry, O. 2008. Herbicide-resistance and weed-resistance management. International Publishing House, New Delhi. India. www.drozairchaudhry.com/Book%20Chapter%20I.doc. October 15, 2008

Chhokar, R. and Sharma, R. K. 2008. Multiple herbicide resistance in littleseed canarygrass (Phalaris minor): A threat to wheat production in India. Weed Bio & Manage. 8: 112-123.

De Prado, R., Gonzalez-Gutierrez, J., Menendez, J., Gasquez J., Gronwald, J. W. and Gimenez-Espinosa, R. 2000. Resistance to acetyl CoA carboxylase inhibiting herbicides in Lolium multiflorum. Weed Sci. 48: 311-318.

De Prado, R., Osuna, M. and Fischer, A. J. 2004. Resistance to ACCase inhibitor herbicides in a green foxtail (Setaria viridis) biotype in Europe. Weed Sci. 52: 506-512.

Devine, M. D. 1997. Mechanisms of resistance to acetyl-coenzyme A carboxylase inhibitors: a review. Pesticide Sci. 51: 259-264.

Eleni, K. S., Tal, A. and Rubin, B. 2000. Diclofop-resistant Lolium rigidum from northern Greece with cross-resistance to ACCase inhibitors and multiple resistance to chlorsulfuron. Pest Manag Sci. 56: 1054-1058.

Fathi, G. 2004. Competitive effects of wild oat on growth and yield of cultivars in Khuzestan conditions. 16th Iran Plant Protect congress.

Heap, I. M. 2011. International survey of herbicide resistant weeds. http://www.weedscience.org. Accessed: Wednesday, December 22, 2011.

Heap, I. M. and Morrison, I. N. 1996. Resistance to aryloxyphenoxypropionate and cyc1ohexanedione herbicides in green foxtail (Setaria viridis). Weed Sci. 44: 25-30.

LeBaron, H. M. and Gressel, J. 1982. Herbicide resistance in plants. New York. John Wiley & Sons. 401p.

Metzger, J. D. 1983. Promotion of germination of dormant weed seeds by substituted phthalimides and gibberllic acid. Weed Sci. 31: 285-289.

Minbashi moeini, M., Baghestani, M. A., Ahmadi, A., Abtali, Y., Esfandiari, H., Adim, H., Barjesteh, A., Bagherani, N., YounesAbadi, M., PourAzar, A., Jahedi, A., Jafarzadeh, N., Jamali, M., Hoseini, S. M., Nowrooz Zadeh, S., Delghandi, M., AghaBeigi, F., Sajedi, S., Javadi, B. and Moosavi, M. 2008. Analytical approach to weed management of irrigated wheat fields of Iran (from 2000 to 2005). Proceedings of the 2nd National Weed Sci Congress. .(In Persian with English Summary).

Moss, S. R., Clarke, J. H., Blair, A. M., Culley, T. N., Read, M. A., Ryan, P. J. and Turner, M. 1999. The occurrence of herbicide-resistant grass-weeds in the United Kingdom and a new system for designating resistance in screening assay. Pages 179-184 in Proceeding of the Brighton Crop Protection Conference on Weeds. Hampshire, UK: BCPC.

Moss, S. R., Perryman, S. A. M. and Tatnell, L. V. 2007. Managing herbicide-resistant blackgrass (Alopecurus myosuroides): Theory and practice. Weed Technol. 21: 300-309.

Porter, D. J., Kopec, M. and Hofer, U. 2005. Pinoxaden-a new selective postemergence graminicide for wheat and barley. Weed Science Society of America. 45:95 [Abstract].

Powles, S. B., Peterson, C. I., Bryan, B. and Jutsum, A. R. 1997. Herbicide resistance: Impact and management. Advance Agro. 58: 57-93.

Sandral, G. H., Dear, B. S., Pratley, J. E. and Cullis, B. R. 1997. Herbicide dose response rate response curve in subterranean clover determined by a bioassay. Aust J Exp Agr. 37: 67-74.

Sasanfar, H. M. 2008. Investigation of cross-resistance of wild oat (Avena ludovicina) populations collected from Fars province to ACCase inhibitor herbicides. MSc thesis, Azad Islamic Unversity. .(In Persian with English Summary).

Sattin, M., Gasparetto, M. A. and Campagna, C. 2001. Situation and management of Avena sterilis ssp. ludoviciana and Phalaris paradoxa resistant to ACCase inhibitors in Italy. Pages 755-562 in Proceedings of the Brighton Crop Protection Conference-Weeds. Farnham, Great Britan: British Crop Protection Council.

Seefeldt, S. S., Jensen, J .E. and Fuerst, E. P. 1995. Log-logestic analysis of herbicide dose-response relationships. Weed Technol.9: 218-227

Streibig, J. C. 1988. Herbicide bioassay. Weed Res. 28: 479-484.

Uludag. A., Park, K.W., Cannon, J. and Mallory-Smith, A. 2008. Cross resistance of Acetyle-CoA carboxylase (ACCase) inhibitor-resistant wild oat (Aven fatua) biotypes in the Pacific Northwest. Weed Technol. 22: 142-145.

Zand, E., Baghestani, M. A., Porazar, R., Sabeti, P., Ghezeli, F., Khayami, M. M. and Razazi, A. 2009. Efficacy evalution of Ultima (Nicosulfuron+Nimsulfuron), Lumax (Mesotrion+S-metolacholor+Terbuthlazine) and Amicarbazone (Dynamic) in comparison with current herbicide to control of weeds in corn. Agri Sci Technol. 23: 42-555. .(In Persian with English Summary).

Zand, E., Benakashani, F., Alizadeh, H. M., Soufizadeh, S., Ramazani K., Maknali, A. and Fereydounpoor, M. 2006. Resistance to Aryloxyphenoxypropionate herbicides in wild oat (Avena ludoviciana). Iran J Weed Sci, 2: 17 – 31. (In Persian with English Summary).

Zand, S., Baghestani, M. A., Bena Kashani, F. and Dastaran, F. 2010. Study on the efficacy of some current herbicides for control of wild oat (Avena ludoviciana Durieu) biotypes resistant and susceptible to Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) inhibitors. J Plant Protect,24:242-251. (In Persian with English Summary).