مدلسازی اثر دزهای علف کش در رقابت چندگونه ای علف های هرز در ذرت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده

طی دو سال آزمایش مزرعه ای، تأثیر دزهای علف کش بر رقابت چندگونه ای علف‌های‌هرز در ذرت بررسی شد. شانزده ترکیب تراکمی، شامل 4 تراکم توق× 4 تراکم تاج خروس و 5 دز علف کش نیکوسولفورون، عامل های مورد مطالعه بودند. مدل هذلولی مستطیلی بیان خوبی از رابطه تراکم دو گونه توق و تاج خروس با عملکرد ذرت ارائه داد. با کمک این مدل ضریب رقابتی علف های هرز در هر دز محاسبه شد و سپس ارتباط ضریب رقابتی گونه ها با دز علف کش بررسی شد. پاسخ توان رقابتی دوگونه ی هرز نسبت به علف کش متفاوت بود. رابطه ی قدرت رقابتی علف‌های‌هرز با افزایش دز، به خوبی با توابع دز-رسپانس استاندارد برای تاج خروس و برین-کوزنس برای توق توصیف شد. ضریب قدرت رقابتی تاج خروس با افزایش دز علف کش به شدت کاهش یافت و در نصف دز توصیه شده کاملاً حذف شد، اما برای توق یک افزایش اولیه رقابتی در دز25/0 دز کامل اتفاق افتاد. هر کدام از این مدل ها بعنوان زیر-مدل جایگزین پارامتر ضریب رقابتی در مدل هذلولی مستطیلی شدند. مدل ترکیبی شامل زیر-مدلهای هذلولی مستطیلی، لجستیک و برین-کوزنس ، در شرایط رقابت توأم دوگونه تحت تأثیر دوزهای علف کش که کاربرد علف کش در دزهای پایین تقویت رقابت یک گونه در برابر دیگری را درپی داشت پیش بینی خوبی از عملکرد ذرت ارائه داد. براساس تخمین پارامترها، بدون کاربرد علف کش، قدرت رقابتی توق، 6/1 برابر بیشتر از تاج خروس بود. تراکم های بالای علف هرز باعث 62 درصد افت عملکرد در ذرت شد. در تراکم های کم توق یعنی 0 یا 4 بوته در متر مربع، کاربرد نصف دز توصیه شده از نقصان عملکرد پیشگیری نمود اما با افزایش تراکم توق دیگر دزهای کاهش یافته مؤثر نبود. حتی با دزکامل علف کش نیز یک کاهش عملکرد 10-6 درصدی اتفاق افتاد که ناشی از تحمل توق به دز توصیه شده نیکوسولفورون بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling Herbicide Dose Effect and Multiple Weed Species interference in corn

نویسندگان [English]

  • mostafa oveisi 1
  • hamid rahiman mashadi 1
  • mohammad baghestani 2
  • hassan alizadeh 1
چکیده [English]

Field experiments were conducted to investigate the effect of herbicide doses on corn-multiple weed competition. Sixteen weed density combinations consisting of 4 densities of redroot pigweed × 4 densities of common cocklebur under five doses of herbicide were assessed. The two weed species responded differently to herbicide doses. Competitivity of redroot pigweed decreased with increasing herbicide dose and was completely removed by applying herbicide at 0.5 of full recommended dose, but for common cocklebur an initial increase occurred at 0.25 rate of full dosage. The relationship between weed competitivity and herbicide dose was well-described by standard dose response curve and Brain & Cousens model for redroot pigweed and common cocklebur, respectively. A combined model incorporated standard dose response curve and Brain & Cousens function into the multivariate rectangular hyperbola competition model gave a good description of corn yield. When no herbicide was applied, the competitivity of common cocklebur was approximately 1.7 times greater than that of redroot pigweed and 63% of yield loss occurred from the combination of 8 common cocklebur and 12 redroot pigweed plants m-2. Where the density of common cocklebur was low (0 to 4 plants m-2) applying herbicide at half the full recommended dose could save the yield, but with increase in common cocklebur density, the herbicide reduced doses failed to prevent the yield loss. Even at full recommended dose of herbicide, corn yield suffered loss of 6 to 10 percent from high density of common cocklebur. Nomenclature: Nicosulfuron; common cocklebur, Xanthium strumarium L.; redroot pigweed, Amaranthus retroflexus L.; corn, Zea mays L.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple weed competition
  • herbicide reduced dose
  • dose response
  • corn yield