تاثیر علف کش های سولفونیل اوره بر عملکرد و اجزاء عملکردکلزا در تناوب با گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

3 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

به منظور بررسی اثرات علف کش های سولفونیل اوره بر کلزا که در تناوب با گندم کشت شده بود، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارتند بودند از: علف کش های توتال (متسولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، شوالیه (یدوسولفورون+ مزوسولفورون)، آپیروس (سولفوسولفورون) در 4 دز مختلف (21، 5/31، 42 و 51)، مگاتن (کلروسولفورون)، برومایسید (بروموکسینیل+ام سی پی ای)، آتلانتیس (یدوسولفورون+ مزوسولفورون) و شاهد بدون علف کش. تیمارها در مزرعه گندم و در اواخر دوره پنجه زنی اعمال شد و کلزا نیز پس از برداشت گندم، در پائیز کشت گردید. نتایج نشان داد که علف کش توتال با 3/20 درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد، بیشترین کاهش عملکرد را سبب شد. بعد از علف کش توتال، بیشترین کاهش عملکرد دانه کلزا را علف کش های آپیروس به مقدار 51 گرم ماده موثره در هکتار با 3/17 درصد کاهش عملکرد، آپیروس به مقدار 42گرم ماده موثره در هکتار با 53/13 درصد کاهش عملکرد و علف کش مگاتن با 32/13 درصد کاهش عملکرد داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sulfonylurea Herbicides on Yield and Components of Yield of Canola (Brassica napus L.) in Rotation with Wheat

نویسندگان [English]

  • hamed mansoori 1
  • eskandar zand 2
  • mohammad baghestani 2
  • morteza tavakoli 3
چکیده [English]

In order to assess the effects of sulfonylurea herbicides on canola planted in rotation after wheat, this study was conducted in a randomized complete block design with ten treatments in four replications. Treatments included  application of herbicides: Total® (metsulfuron methyl+sulfosulfuron), Chevalier (idosulfuron+mesosulfuron), Apirus (sulfosulfuron) at 21, 31.5, 42 and 51 g ai ha-1, Megaton (chlorsulfuron), Bromicide ("bromoxynil + MCPA"+ clodinafop-propargyl), Atlantis (idosulfuron+mesosulfuron), and no-herbicide control. Herbicides were sprayed in the end of tillering stage of wheat. Canola was planted after wheat harvest in the fall. Results showed that Total has indicated a decline up to 20.3 percent in seed yield (highest decrease in yield) versus untreated control. Following Total, Apirus at 51 and 42 g ai ha-1 and Megaton at 15 g ai ha-1 caused 17.3, 13.53 and 13.32 percent yield loss leading to the highest decrease in yield, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sulfosulfuron
  • metsulfuron
  • mesosulfuron
  • chlorsulfuron