تأثیر علف‌کش متری‌بوزین بهمراه تراکم های مختلف کاشت بر کنترل علف های‏ هرز گندم (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تاکستان

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

3 دانشگاه تهران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر تراکم‏های مختلف کاشت و مقادیر مختلف کاربرد علف‌کش متری‌بوزین بر کنترل علفهای‏هرز گندم رقم پیشتاز، آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاه‏پزشکی کشور واقع در مشکین‏دشت کرج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تراکم گندم در سه سطح (400، 500 و 600 بوته در مترمربع) و مقدار علف‌کش متری‌بوزین در پنج سطح (صفر، 2/0، 4/0، 6/0 و 8/0 کیلوگرم در هکتار از ماده تجارتی این علف‌کش به صورت پودر وتابل 75 درصد در مرحله 3 تا 4 برگی گندم) بودند. نتایج نشان داد که مصرف مقادیر بالای متری‌بوزین در تراکم 600 بوته در هکتار بالاترین اثربخشی را در درصد کاهش وزن خشک مجموع علف‌های‌هرز داشت. کاربرد همین مقادیر علف‌کش در تراکم 500 بوته در مترمربع نیز کارآیی مناسبی را در کاهش وزن خشک مجموع علف‌های‌هرز تا اواخر فصل رشد داشت. نتایج عملکرد دانه گندم بیانگر آنست که کاربرد علف‌کش متری‌بوزین به‌میزان 6/0 کیلوگرم در هکتار به‌همراه 500 بوته تراکم کشت، ضمن کاهش وزن خشک علف‌های‌هرز از عملکرد بسیار خوبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Metribuzin and Plant Density on Weed Control in Wheat (Triticum aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • masoud naghshbandi 1
  • mohammad baghestani 2
  • eskandar zand 2
  • sahar mansourian 3
چکیده [English]

In order to study the effect of different doses of metribuzin and plant density of wheat on weed control, an experiment was conducted at the Iranin Research Institute of Plant Protection, Karaj, Iran during 2007-2008. The experiment was conducted in randomized complete block design with factorial arrangement of treatments. Treatments were wheat densities at three levels of 400, 500 and 600 plant.m-2 and metribuzine doses at five levels of 0.0 0.2 , 0.4, 0.6, and 0.8 Kg.ha-1. Results indicated that the best control of weeds and wheat grain yield was obtained in combination treatment of 500 plants.m-2 wheat density and 0.8 Kg.ha-1 metribuize.  Results showed that wheat density can be used as a tool for reducing herbicide dose and weed damage in an integrated weed management program in wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pishtaz
  • dry matter
  • yield
  • Weed Density