بررسی عوامل و شرایط مختلف محیطی موثر در شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر علف هرز گل گندم مرهمی (Lam. Centaurea balsamita)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

گل گندم مرهمی (Centaurea balsamitaLam.) علف‌هرز یک ساله پاییزه از تیره کاسنی است، که در مزارع غلات پاییزه کشور در حال گسترش است. به منظور بررسی سطوح مختلف پتانسیل اسمزی، شوری، pH، نیترات پتاسیم، جیبرلین و عمق دفن در دمای 20 درجه سانتی‌گراد در شرایط روشنایی ، آزمایشی در سال 1394 در آزمایشگاه علوم علف‌های‌هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. آزمایش در سطوح مختلف پتانسیل اسمزی، شوری، pH، نیترات پتاسیم، جیبرلین و عمق دفن در دمای 20 درجه سانتی‌گراد در شرایط روشنایی بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که گل گندم مقاومت خوبی به تنش خشکی تا حدود 76/0- مگا‌پاسکال را داشته، ولی به شوری خاک حساس است. بهترین خاک از نظر قلیایی و اسیدیته، خاک خنثی می‌باشد. بذور گل گندم به تیمارهای نیترات پتاسیم و جیبرلین به خوبی واکنش دادند و درصد جوانه‌زنی با افزایش این تیمارها افزایش یافت. بذور این علف‌هرز در عمق کم و نهایتا تا سه سانتی‌متری بخوبی سبز می‌شود. بیشترین درصد جوانه‌زنی در سطح خاک اتفاق می‌افتد، بنابراین با شخم عمیق می‌توان از سبز شدن آنها جلوگیری کرد، زیرا بذر آن ریز بوده، و ذخیره غذایی اندکی داشته و قادر نیست از اعماق سبز شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effects of different factors on the seed germination and dormancy-breaking of Knapweed (Centaurea balsamita Lam.)

نویسندگان [English]

  • saba yazdanipoor 1
  • Hassan Alizadeh 2
  • Iraj Nosratti 3
2 University of Tehran
چکیده [English]

Knapweed (Centaurea balsamita Lam.) is an annual winter weed in Asteraceae. It is expanding in winter cereal fields of Iran. During 2015, an experiment was conducted in the Weed Science Laboratory, Department of Agronomy & Plant breeding in the College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Different levels of osmotic potential, salinity, PH, KNO3, GA3 and burial depths at 20 ̊C were evaluated. Results showed that C. balsamita has a good tolerance to drought stress (-0.76 MPa), but it is sensitive to soil salinity. The best pH is neutral for germination. C. balsamita seeds reacted to KNO3 and GA3 treatment well. By increasing KNO3 and GA3, germination percentage raised. This weed grows in shallow depths (3 cm). Most germination occurs at the soil surface. Deep plowing is, therefore, recommended to prevent seed germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GA3
  • KNo3
  • pH
  • osmotic potential
  • Salinity
 
 
Baskin, C.C., and Baskin, J.M.1998. Seeds: Ecology, biogeography, and evaluation of dormancy and germination. San Diego, CA, Academic. 666p.
Benvenuti, S., Macchia, M. and Miele, S. 2001. Quantitative analysis of emergence of seedlings from buried weed seeds with increasing soil depth. Weed Sci. 49: 528–535.
Chachalis, D. and Reddy, K.N. 2000. Factors affecting Campsis radicans seed germination and seedling emergence. WeedSci.48: 212–216.
Chachalis, D., Korres, N. and Khah, E.M. 2008. Factors affecting seed germination and emergence of venice mallow (Hibiscus trionum). Weed Sci.56: 509–515.
Chauhan, B.S. and Johnson, D.E.2008a. Seed germination and seedling emergence of giant sensitive plant (Mimosa invisa). Weed Sci. 56: 244-248
Chauhan, B.S. and Johnson, D.E. 2008b. Seed germination and seedling emergence of Nalta Jute (Corchorus olitorius) and Redweed (Melochia concatenate): Important broadleaf weeds of the tropics. Weed Sci. 56: 814-819.
Chauhan, B.S., Gill, G. and Preston, C. 2006. Influence of environmental factors on seed germination and seedling emergence of Oriental mustard (Sisymbrium orientale) Weed Sci. 54: 1025-1031.
Chauhan, B.S., Gill, G. and Preston, C. 2006a. Factors affecting seed germination of annual sowthistle (Sonchus oleraceus) in southern Australia. Weed Sci. 54: 658–668.
Chauhan, B.S., Gill, G. and Preston, C. 2006b. African mustard (Brassica tournefortii) germination in southern Australia. Weed Sci. 54: 891–897.
Gonzlez-Benito, M.E., Albert, M.J., Iriondo, J.M., Varela, F. and Pérez-Garca, F. 2004; Seed germination of four thyme species after conservation at low temperatures at several moisture contents. Page: 247-254. ISTA. Online – International Seed Testing Association.
Gupta, S.M., Pandey, P., Grover, A., and Ahmed, Z. 2011. Breaking seed dormancy in Hippophae salicifolia, a high value medicinal plant. Physiol Mol Biol Plants, 17(4): 403–406.
Karssen, C., Groot, S. and Koornneef, M. 1987. Hormone mutants and seed dormancy in Arabidopsis and tomato. Pages 109–113 inThomas H, Grierson D eds. Symposia of the Society for Experimental Biology, XXXII, Developmental Mutants in Higher Plants. Cambridge University Press. Cambridge, UK.
Mobin S. 2006. Culinary Iranian flora of vascular plants. Volumes 2-3. Tehran University Press, Pp 90-105 (In Persian).
Mozafariyan, V. 1996. Culture plants in Iran. Contemporary Culture Press. Center 671 Pp. (In Persian).
Roberts, E.H., and Totterdell, S. 1981. Seed dormancy in Rumex species in response to environmental factors. Plant Cell Eviron. 4: 97-106
Taylorson, R.B.1987. Environmental and chemical manipulation of weed seed dormancy. Review of Weed Sci. 3: 135–154.
Yazdanipour, S., Alizade, H., Nosrati, I. and Bahraminejad, S. 2016. Evaluation the optimum temperatures for germination of Centaurea balsamita Lam. Second International and Fourteenth National Iranin Crop Science Congress. August 30 to September 1. University of Guilan, Rasht, Iran.