پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آب بر

2 هیات علمی

چکیده

آگاهی از الگوی رویش گیاهچه­ علف­های­هرز می­تواند با بهینه­سازی زمان کنترل، باعث افزایش کارایی کنترل علف­هرز شود. بنابراین آزمایش مزرعه­ای به منظور توسعه یک مدل زمان­دمایی برای پیش­بینی رویش گیاهچه علف­های­هرز مختلف در سطوح مختلف نیتروژن (سطوح شاهد،50 و100کیلوگرم) در مزرعه نخودفرنگی انجام شد. رویش گیاهچه­ها در طول فصل رشد، از اواسط آذر تا اوایل اردیبهشت، مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر درصد تجمعی رویش، در رابطه با زمان دمایی، توسط مدل گامپرتز بررسی شد. نتایج نشان داد که صرف نظر از سطح نیتروژن، علف های هرز سیزاب(VeronicapersicaL.)، بی­تی­راخ(Galium aparine L.)، علف هفت­بند (PolygonumaviculareL.)، برای10 درصد رویش، به ترتیب 92،164،170 واحد زمان-دمایی نیاز داشتند. در مقابل، علف­هرز دم روباهی(SetariaviridisL.)، رویش خود را دیرتر شروع نمود. علف­های­هرز سیزاب، بی­تی­راخ، علف هفت بند و دم روباهی، جهت 90 درصد رویش گیاهچه ها به ترتیب به486، 274، 731، 422 واحد زمان دمایی نیاز داشتند. همچنین الگوی رویش علف­های­هرز، تحت تاثیر نیتروژن تغییر کرد به طوری که استفاده از نیتروژن، پارامتر m را که زمان دمایی لازم برای 50 درصد رویش را نشان می­دهد، بجز در دم روباهی، در همه علف­های­هرز مطالعه شده، به طور معنی داری تغییر داد. به طور کلی، کاربرد نیتروژن، طول دوره رویش سیزاب را  کاهش داد ولی این دوره را در بی­تی­راخ و هفت بند، نسبت به شاهد افزایش داد. بنابراین، بسته به گونه غالب مزرعه، کاربرد نیتروژن می­تواند با افزایش یا کاهش طول دوره مبارزه، هزینه کنترل را تغییر دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of weed seedling emergence under different nitrogen levels in Pisum sativum L.

نویسندگان [English]

  • somayeh jafari 1
  • alireza yousefi 2
  • cyrus mansorifar 2
1 Tarom
چکیده [English]

The knowledge of weed seedling emergence with optimization of the time of control could enhance the efficiency of weed control. Therefore, to develop a seedling emergence model based on thermal-time to predict the emergence of weed seedling, a field experiment was conducted in different levels of nitrogen (control, 50 and 100 kg ha-1) in Pisum sativum. Weed seedling emergence was monitored from mid-December until early May. Percentage of cumulative emergence values was compared with thermal-time using the Goumpertz function. The results showed that, regardless of the nitrogen levels, the Veronica persica L., Galium aparine L., and Polygonum aviculare L., needed 92,164, and 170 units of thermal-time for 10% of emergence, respectively. But, the Setaria viridis L. seedlings started their emergence later. In general, V. persica L., G. aparine, P. aviculare, and the S. viridis L., needed 486, 274, 731, 422 units of thermal- time for 90% of emergence respectively. The results also showed that the weed seedling emergence pattern affected by nitrogen application. Except for S. viridis, the "m" parameter, which indicates the required thermal time for 50% of seedling emergence, significantly changed with the application of nitrogen in all studied species. Overall, the use of nitrogen reduced the time of the seedling emergence in V. persica, but increased this period in G. aparine and P. aviculare when compared with control. Therefore, depending on the dominant weed species, nitrogen application can alter the cost of weed control by increasing or decreasing the weed control period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Galium aparine
  • Polygonum aviculare
  • thermal time
  • Veronica persica
Anderson, R.L. and Nielsen, D.C. 1996. Emergence pattern of five weeds in the Central Great Plains. Weed Technol. 10: 744-749.

Aritz, R.E., Torra, J., Conesa, J. A., Forcella, F. and Recasens, J. 2010. Modeling the Emergence of Three Arable Bedstraw (Galium) Species. Weed Sci. 58:10.

Batlla D. and Benech-Arnold R.L. 2003. A quantitative analysis of dormancy loss dynamics in Polygonum aviculare L. seeds. Development of a thermal time model based on changes in seed population thermal parameters. Seed Sci. Res. 13: 55–68 Buhler, D.D., Liebman, M. and Obrycki J.J. 2000. Theoretical and practice challenges to an IPM approach to weed management. Weed Sci. 48: 274–280.

Bewley J.D., Bradford, K.J., Hilhorst, H.W.M. and Nonogaki, H. 2013.  Seeds. Physiology of Development Germination and Dormancy, 3rd edition. Springer, New York.

Booth, B.D., Murphy, S.D. and Swanton, C.J. 2003. From seed to seedling. Chapter 6, pages 81–99 in Weed ecology in natural and agricultural systems. CABI Publishing. Cambr, MA. 303 pp.

Cairns, A.L.P. and de Villiers, O.T. 1986. Breaking dormancy of Avena fatua L. seed by treatment with ammonia. Weed Res. 26: 191–198.

Dorado, J., Sousa, E., Calha, I. M., Gonzalez-Andujar J.L. and Fernandez-Quintanilla, C. 2009. Predicting weed emergence in maize crops under two contrasting climatic conditions. Weed Res.49: 251-260.

FAOSTAT Agriculture Data, 2016. http://faostat.fao.org.

Forcella, F.1998. Real-time assessment of seed dormancy and seedling growth for weed management. Seed Sci. Res. 8: 201–209.

Fawcett, R.S. and Slife, F.W. 1978. Effects of field applications of nitrate on weed seed germination and dormancy. Weed Sci. 26:594–596.

Hosseini, N.M. 1994. Food Legumes in Iran. Tehran Jehad Daneshgahi Press, 240 p.

Leblanc, M.L., Cloutier, D.C., Stewart, K. and Hamel, C. 2003. The use of thermal time to model common lambsquarters (Chenopodium album) seedling emergence in corn. Weed Sci. 51: 718–724.

Majnoon Hosaini, N. 1993. Beans in Iran. University Jihad of University of Tehran. (In Persian)

McGiffen, M., Spokas, K., Forcella, F., Archer, D., Poppe, S., and Figueroa, R. 2008. Emergence prediction of common groundsel (Senecio vulgaris). Weed Sci. 56:58–65.

Norsworthy, J.K. and M.J. Oliveira. 2007. A model for predicting common cocklebur (Xanthium strumarium) emergence in soybean. Weed Sci. 55: 341–345.

Royo-Esnal, A., Torra, J., Conesa, J.A., Forcella, F. and Recasens, J. 2010. Modeling the emergence of three arable bedstraw (Galium) species. Weed Sci. 58: 10–15.

Steinbauer, G.P. and B. Grigsby. 1957. Interaction of temperature, light, and moistening agent in the germination of weed seeds. Weeds. 5: 175–182.

Storky. J (2004) Modelling seedling growth rates of 18 temperate arable weed species as a

function of the environment and plant traits. Ann. Bot.93, 681-689.

Swanton, C.J., Huang, J.Z., Deen, W., Tollenaar, M., Shrestha, A. and Rahimian, H. 1999. Effects of temperature and photoperiod on Setaria viridis. Weed Sci. 47: 446-453.

Yousefi, A.R. 2013. The effect of sowing method on emergence pattern of Setaria viridis in different deficit irrigation levels in sunflower. 5th Iranian Weed Science Congress. August 26, 2013. Iran, Karaj.

Yousefi, A.R., Oveisib, M.and Gonzalez-Andujar. Jose L. 2014. Prediction of annual weed seed emergence in garlic (Allium sativum L.) using soil thermal time. Sci Horti. 168: 189–192.