اثر مقدار کاربرد و زمان مصرف اختلاط علف کش های ریم سولفورون، اگزادیارژیل و متری بوزین بر زیست توده علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی (Solanum tuberosum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران

2 دانشیار علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران

3 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی اثر اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون و اگزادیارژیل و همچنین ریم‌سولفورون و متری-بوزین بر زیست توده علف‌های‌هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی، آزمایشی مزرعه‌ای در مزرعه تحقیقاتی بابلان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395 به‌صورت فاکتوریل با تیمار شاهد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل نسبت اختلاط علف‌کش‌های مذکور (100:0، 75:25، 50:50، 25:75 و 0:100 )، زمان‌های مصرف علف‌کش در مراحل پیش کاشت و سبز شدن سیب‌زمینی و اختلاط علف‌کش‌های ریم‌سولفورون با اگزادیارژیل و ریم‌سولفورون با متری‌بوزین بود. همچنین تیمار بدون وجین (با علف‌هرز) بصورت نیمه شاهد متناظر در هر کرت و یک تیمار وجین کامل (بدون علف‌هرز)، به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کاهش وزن خشک کل علف‌های‌هرز در نسبت اختلاط، 25 درصد اگزادیارژیل + 75 درصد ریم‌سولفورون و 25 درصد متری‌بوزین + 75 درصد ریم-سولفورون درسمپاشی مرحله سبز شدن سیب‌زمینی بدست آمد. نتایج همچنین، نشان داد بعد از تیمار وجین کامل، که نسبت به اختلاط علف‌کش‌ها عملکرد کل غده سیب‌زمینی را 33/1 برابر افزایش داد، بیشترین عملکرد کل غده سیب‌زمینی در نسبت اختلاط 25 درصد اگزادیارژیل + 75 درصد ریم‌سولفورون در مرحله پیش از کاشت سیب‌زمینی، با 16/69 درصد افزایش عملکرد کل غده سیب‌زمینی نسبت به شاهد (عدم کنترل) بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Application Ratio and Time of Application of Rimsulfuron, Oxadiargyl and Metribuzin Combinations on Weed Biomass and Tuber Yield of Potato (Solanum tuberosum)

نویسندگان [English]

  • Sanaz Hanifezade Erdi 1
  • Mohamad Tagi AleEbrahim 2
  • Roghaye Majd 3
  • Elham Samadi Kalkhoran 3
1 PHD student of Weed Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 associate professor of Weed Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 PH.D Student of weed science faculty of agriculture and natural resources of Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

To evaluate the effect of rimsulfuron with oxadiargil and rimsulfuron with metribuzin herbicide combination on weed biomass and tuber yield of potato, a factorial experiment based on randomized Complete Block Design with 3 replications performed in 2016. Factors consisted of herbicide mixture ratio (0:100, 25:75, 50:50, 75:25 and 100:0), herbicide time of application in pre-plant and potato emergence and herbicide mixture of rimsulfuron with oxadiargyl and rimsulfuron with metribuzin. Also, weedy in all plots and one weed free treatment considered as control. The results showed that the maximum reduction percentage of total weed biomass obtained in 25% oxadiargyl + 75% rimsulfuron and 25% metribuzin + 75% rimsulruron in potato emerge stage. Also, results showed after weed free treatment which increased 1.33 percent total tuber yield of potato in comparison to herbicide mixtures, the maximum total tuber yield of potato obtained in 25% oxadiargyl + 75% rimsulfuron in pre-plant stage with 69/16% increased total tuber yield of potato in comparison to weedy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emerge
  • Herbicides combination
  • pre-plant
  • weed control