برآورد دماهای کاردینال آمبروزیا (Ambrosia psilostachya) با استفاده از ‌مدل‌های رگرسیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم علفهای هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

4 هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده

به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر علف‌هرز مهاجم Ambrosia psilostachya آزمایشی در آزمایشگاه علف‌های‌هرز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1401 انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و هشت تیمار دمایی شامل دماهای 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتی‌گراد به اجرا در آمد. سرعت و درصد جوانهزنی بذور محاسبه شد و جهت توصیف و پیش‌بینی دماهای کاردینال جوانه‌زنی، از ‌مدل‌های دندان مانند، دو تکه‌ای و بتا چهار و پنج پارامتری استفاده شد. به منظور ارزیابی برازش و دقت پیش بینی ‌مدل‌های مختلف، از برآوردگرهای آماری شامل ریشه دوم میانگین مربعات خطا (RMSE) و شاخص آکائیک تصحیح شده (AICc) استفاده شد. بالاترین درصد جوانه‌زنی در دماهای 15، 20 و 25 درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب با 3/60، 7/63 و 63 درصد به‌دست آمد که میان آن‌ها تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت. بیشترین سرعت جوانه‌زنی (d-113/0) و کمترین مقدار متوسط زمان جوانه‌زنی (48/7 روز) مربوط به دمای 25 درجه سانتی‌گراد بود. به دلیل پایین بودن AICc و RMSE مدل پنج پارامتری بتا بهترین مدل برای پیش‌بینی پاسخ درصد جوانه‌زنی به دما در آمبروزیا بود و در مقایسه با دیگر ‌مدل‌ها، توصیف بهتری از واکنش درصد جوانه‌زنی آمبروزیا نسبت به دما ارائه داد. به‌طور کلی دماهای پایه، بهینه و حداکثر این علف‌هرز با مدل پنج پارامتری بتا به ترتیب 5، 5/25 و 13/42 درجه سانتی‌گراد تخمین زده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cardinal temperatures of Ambrosia (Ambrosia psilostachya) with regression models

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sadeqnejad 1
  • Hassan Alizadeh 2
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
  • Mostafa Oveisi 3
  • Somaye Tokasi 4
1 Agronomy and Plant Breeding Dept., Faculty of Agriculture, University of Tehran, Iran.
2 Agronomy and Plant Breeding Dept., Faculty of Agriculture, University of Tehran, Iran.
3 Agronomy and Plant Breeding Dept., Faculty of Agriculture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research was carried out to estimate the cardinal temperatures of Ambrosia psilostachya seed germination and evaluation of some nonlinear regression models. The experiment was performed at Weed laboratory of Tehran University in 2022. In this experiment, the seeds were exposed to 8 temperature treatments (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and 40ºC) with 3 replications in a completely randomized design. The germination rate, percentage of seed germination and mean germination time of seeds were measured. Cardinal temperatures of seed germination were estimated by using four regression models including segmented, dent-like and beta (four and five parameters) models. The performance of models and statistical indices was compared by RMSE (root mean squared of error), R2 (coefficient of determination) and AICc (corrected Akaike Information Criterion). Highest germination percentage was obtained at 15, 20 and 25°C with 60.3%, 63.7% and 63%, respectively. highest germination rate (0.13d-1) and the lowest mean germination time (7.48d) were related at 25°C. Largely due to their lower AICc and RMSE, the beta model (five parameters) was found to be the best model for predicting the response of germination percentage to temperature in A psilostachya. Generally, base, optimal and ceiling temperatures were estimated 5, 25.5 and 42.13°C respectively for beta five-parameters model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta 5 parameters model
  • Germination percentage
  • Germination rate
  • Mean germination time