پاسخ جوانه زنی و رویش گیاهچه علف هرز نیلوفر سفید (Ipomoea lacunose L.) به برخی عوامل محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 گروه آمار، دانشگاه گلستان

چکیده

نیلوفر سفید (Ipomoea lacunose L) یکی از علف های هرزی است که به تازگی در مزارع استان گلستان گسترش یافته است. در این مطالعه اثر شرایط محیطی مختلف از جمله دمای ثابت ، دمای متناوب پتانسیل آب ، شوری ، دمای بالا، غرقاب و عمق دفن بر جوانه‌زنی و سبزشدن سه جمعیت جمع آوری شده در سالهای 1397، 1398 و 1399 این گیاه بررسی شد. نتایج نشان داد که واکنش جوانه زنی به عوامل محیطی مورد بررسی در جمعیت‌های مختلف بذر متفاوت بود. درصد جوانه‌زنی از دمای 10 درجه سانتی‌گراد آغاز و با افزایش دما بر مقدار آن افزوده شد. اگرچه درصد جوانه‌زنی در دمای 40 درجه سانتی‌گراد قابل توجه بود، اما در دمای 45 درجه سانتی‌گراد به طور کامل متوقف شد. پتانسیل آب مورد نیاز برای کاهش 50 درصد جوانه‌زنی در جمعیتهای 1397، 1398 و 1399 به ترتیب 83/0-، 82/0- و 43/0- مگاپاسکال بود. تحمل این گونه به تنش شوری بسیار بیشتر از تنش آبی بود؛ به طوریکه افزایش شوری تا پتانسیل1/1- تا 4/1- مگاپاسکال باعث کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه‌زنی آن شد. افزایش دمای بالا تا 80 و 100 درجه سانتی‌گراد موجب تحریک جوانه‌زنی شد؛ اما هیچ بذری در دمای 120 درجه سانتی‌گراد زنده نماند. افزایش عمق دفن تا 1 تا 3 سانتی متر، درصد سبز شدن گیاهچه را افزایش و سپس کاهش داد. اطلاع از پاسخ جوانه زنی این گونه در برابر عوامل مذکور می تواند در پیش بینی جوانه زنی نیلوفر سفید در راستای طراحی راهکارهای مدیریتی مناسب استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Germination and emergence response of White Morning Glory (Ipomoea lacunose L.) to some environmental factors

نویسندگان [English]

  • Somayeh Dehghan 1
  • Asieh Siahmarguee 2
  • Farshid Ghaderi Far 3
  • Majid Azimmohseni 4
1 Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
2 Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
3 Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
4 Department of Statistics, Golestan University, Iran
چکیده [English]

White Morning Glory (Ipomoea lacunose L.) is one of the weeds that have recently spread in the fields of Golestan province. In this study, the effect of different environmental conditions, including constant temperature, alternating temperature, water potential, salinity, high temperature, waterlogging, and burial depth on the germination and emergence of three seed populations of this plant collected in 2017, 2018 and 2019 were investigated. The results showed that the response of germination to the studied environmental factors was different in seed populations. Germination percentage started at 10°C and increased with increasing temperature. Although the germination percentage was significant at 40°C, it was completely stopped at 45°C. The water potential required to reduce 50% of germination in the seeds of 2017, 2018, and 2019 was -0.83, -0.82 and -0.43 MPa, respectively. The tolerance of this species to salt stress was much higher than to water stress, and the increase of salinity up to the potential of -1.1 to -1.4 MPa reduced its maximum germination by 50%. Increasing the high temperature to 80 and 100 °C stimulated the germination, and no seeds survived at 120°C. By increasing the burial depth by 3 cm, the emergence increased and then decreased. Knowing the germination response of this species against the mentioned factors can help predict the germination and emergence of this plant to design suitable management strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invasive plant
  • Ecological requirements of germination
  • Weed