بررسی تأثیر علف‌کش مزوسولفورن متیل + یدوسولفورون متیل در ترکیب با اسید سالیسیلیک بر کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena fatua)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.

چکیده

اختلال در سیستم فتوسنتزی یکی از دلایل کاهش رشد رویشی می‌باشد. اندازه‌گیری فلورسانس کلروفیلa یکی از روش‌های بررسی این اختلالات است که بازتاب وضعیت فتوشیمیایی گیاه می باشد. به منظور مطالعه اثر ترکیب اسید سالیسیلیک (SA) با علف‌کش مزوسولفورن متیل + یدوسولفورون متیل بر رفتار فیزیولوژیکی یولاف وحشی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار درگلخانه‌ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1399 انجام شد. نتایج آزمایش نشان دهنده کاهش فلورسانس حداکثر(Fm) و حداکثر کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II (Fv/Fm ) و افزایش فلورسانس حداقل (Fo) بود. وزن تر و خشک یولاف وحشی در همه تیمارها به جز تیمار کنترل (عدم مصرف علف-کش) کاهش یافت و شاخص کلروفیل از یک روز بعد از کاربرد علف‌کش بصورت آهسته نسبت به تیمار کنترل کاهش نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده تمام غلظت‌های علف‌کشی باعث کاهش بیش از 40 درصد وزن خشک یولاف وحشی شدند و کاربرد اسید سالیسیلیک بر کارایی آن در کنترل علف هرز مذکور تاثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of mesosulfuron methyl + iodosulfuron methyl herbicide in combination with salicylic acid on wild oat (Avena fatua)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Asieh Khatami
  • Mohammad Taghi Alebrahim
  • Morteza Barmaki
Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture & Natural Resources, The University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Disruption in the photosynthetic system is one of the reasons of reducing in plant gowth. Measuring the fluorescence of chlorophyll a is one of the methods of investigating these disorders, which shows the photochemical qualification of the plant. In order to study the effect of the combination of salicylic acid (SA) with mesosulfuron methyl + iodosulfuron methyl herbicide on the physiological behavior of wild oat, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications, in the greenhouse of the Faculty of Agiculture and Natural Resources of Mohaghegh Ardabili University in 2020. The results showed a decrease in maximum fluorescence (Fm) and maximum quantum yield of primary photochemistry (Fv/Fm) and an increase in minimum fluorescence (Fo). The fresh and dry weight of wild oat decreased in all treatments except the control treatment (no herbicide) and the chlorophyll index slowly reduced one days after herbicide application compared to the control treatment. According to the obtained results, all concentrations of herbicide reduced the dry weight of wild oat by more than 40%, and the usage of salicylic acid did not affect the effectiveness of herbicide in controlling of the mentioned weed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll index
  • fluorescence of chlorophyll a
  • Hormone
  • dry weight