تداخل و تمایز آشیانه اکولوژیک بین گندم و بروموس ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش سازمان تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز کشاورزی و منابع طبیعی زابل

2 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز، گروه اگروتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

بروموس ژاپنی (Bromus japonicus Thumb.) به عنوان سمج ترین علف هرز در مزارع گندم سیستان و بلوچستان حضور دارد. به منظور بررسی برهمکنش های رقابتی بین گندم و بروموس ژاپنی، آزمایش مزرعهای بر اساس سریهای افزایشی به صورت فاکتوریل بر پایه‌ طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 88-1387 و 89-1388 اجرا شد. تراکم گندم در پنج سطح صفر، 350، 400، 450 و 500 بوته در متر مربع و تراکم بروموس ژاپنی در چهار سطح صفر، 100، 200 و 300 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. در اینجا ضرایب رقابت درون گونهای و بین گونهای تداخل گندم-بروموس ژاپنی، توانایی رقابتی نسبی و تمایز آشیانه اکولوژیک برآورد شدند. در هر دو مرحله پنجهزنی و رسیدگی فیزیولوژیک، ضریب رقابت دورن گونهای گندم منفی (تأثیر مثبت بر وزن تک بوته) و ضریب رقابت بین گونهای گندم با بروموس ژاپنی مثبت (تأثیر منفی بر وزن تک بوته) بود. توانایی رقابت نسبی گندم نشان داد که هر بوته برموس ژاپنی توانست بطور متوسط برابر 2/5 بوته گندم تأثیر منفی بر وزن خشک تک بوته گندم داشته باشد. همچنین توانایی رقابت نسبی بروموس ژاپنی نشان داد که پتانسیل رقابتی هر بوته گندم در مرحله پنجهزنی9/5 و 3/3 برابر بوته بروموس ژاپنی به ترتیب در سال اول و دوم آزمایش بود. بطورکلی در تداخل گندم و بروموس ژاپنی، گندم از توانایی رقابتی بالاتری خصوصاً تا مرحله پنجهزنی برخوردار بود. همچنین هیچگونه تمایز آشیانه اکولوژیک بین گندم و بروموس ژاپنی وجود نداشت، و شدت همپوشانی آن در مرحله پنجه زنی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interference and Niche Differentiation between Wheat and Japanese brome

نویسندگان [English]

  • Mansoor Sarani 1
  • Salman Rahimi 2
  • Mohammad Ali Baghestani Meybodi 3
1 AREO
2 PhD Student of Weed Science, Department of Agrotechnology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor of Weed Research Institute, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran
چکیده [English]

Japanese brome (Bromus japonicus Thumb.) is known as the most important grass weed in the wheat fields of Sistan & Baloochestan. Using an additive series design we conducted field experiment over 2008-09 and 2009-10 growing seasons at Zahak, Zabol to characterize interference between wheat and Japanese brome. Wheat densities were considered at five levels of zero, 350, 400, 450 and 500 plants m2 and Japanese brome at four levels of zero, 100, 200 and 300 plants m2. Here, we estimated the intraspecies and interspecies competition coefficients, relative competitive ability and niche differentiation. For both years of experiment and in both stages of tillering and physiological maturation of wheat, the intraspecies competition coefficient of wheat (B_ww) was negative and the interspecies competition coefficient (B_wb) between wheat and Japanese brome was positive. The relative competitive ability of wheat (〖ARC〗_w) showed that each Japanese brome plant was able to have a negative effect on the dry weight of a wheat plant equal to 2.5 wheat plants. The coefficient 〖ARC〗_b showed that the competitive potential of each wheat plant in the tillering stage was 9.5 and 3.3 times more than a Japanese bromus plant in the first and second years of the experiment, respectively. In the interference of wheat and Japanese brome, wheat had a higher competitiveness, especially at the tillering stage. No niche differentiation observed between wheat and Japanese brome and their ecological niche strongly overlapped, which it was more at the tillering stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • Individual-plant weight
  • Relative competitive ability