نقش مواد افزودنی در افزایش کارآیی علف‏کش پینوکسادن در کنترل جمعیت‏های حساس و مقاوم دو باریک‏برگ مهم در مزارع گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علفهای هرز، گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استاد بخش علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 استادیار گروه علوم کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

4 استاد بخش علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

5 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور مدیریت علف‌های‌هرز باریک‏برگ مزارع گندم، آزمایشی به منظور بررسی تأثیر پنج ماده افزودنی بر کارآیی دُزهای مختلف علف‏کش پینوکسادن (EC 5%) در کنترل توده‏های یولاف وحشی و چچم یک‏ساله انجام شد. به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در موسسه تحقیقات در سال 1399 انجام شد. فاکتورها1- شامل شش تیمار بدون ماده افزودنی و پنج ماده افزودنی (Ino Alg NPK، Ino Alg NPK (NG)، Torpedo II، Doctil و اسیدآمینه لوسین)، 2- شامل دُزهای مختلف پینوکسادن (شامل 2/37، 2/46، 6/57 و 72 گرم ماده مؤثره در هکتار از ماده پینوکسادن) 3- شامل توده‏های یولاف وحشی و چچم یک‏ساله (حساس و مقاوم) بود. چهار هفته پس از کاربرد تیمارها، درصدکاهش وزن‏تر (نسبت به شاهد)، وزن خشک و درصد زنده‌مانی علف‏های‏هرز چچم یک‏ساله و یولاف وحشی اندازه‏گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش دُز مصرفی پینوکسادن، کنترل علف‏های‏هرز فوق افزایش یافت. کاربرد مواد افزودنی Ino AlgNPK (NG) با کاهش وزن‏تر 69/93 و 39/87 درصد و اسیدآمینه لوسین با کاهش وزن‏تر 48/96 و 78/80 درصد همراه دُز مصرفی 72 گرم ماده مؤثره در هکتار در مقایسه با سایر دُزهای و مواد افزودنی بیش‏ترین کاهش درصد وزن‏تر را با شاهد داشتند. اما از نظر شاخص EWRC و درصد کاهش وزن خشک تفاوت معنی‏داری قابل توجهی در بین دُزها و مواد افزودنی مصرفی در کنترل این دو علف‏هرز مشاهده نشد.با توجه نتایج استفاده از مواد افزودنی اسیدآمینه لوسین و Ino AlgNPK (NG) به ترتیب به منظور افزایش کارآیی پینوکسادن در کنترل علف‏های‏هرز چچم یک‏ساله و یولاف وحشی توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of adjuvants in increasing the effectiveness of pinoxaden herbicide in controlling susceptible and resistant populations of two important narrow-leaves in wheat fields

نویسندگان [English]

  • alireza ghafouri 1
  • Mohammad Baghestani 2
  • Leila Alimoradi 3
  • Eskandar Zand 4
  • Mohammadhasan Rashedmohassel 5
1 PhD student in Weeds, Department of Agricultural Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Professor of the weeds department of the Iranian Plant Protection Research Institute
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
4 Professor of the weeds department of the Iranian Plant Protection Research Institute
5 Professor of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In order to manage narrow-leaved weeds in wheat fields, an experiment was to investigate the effect of five adjuvants on the efficiency of different doses of Pinoxaden herbicide (EC 5%) in controlled of avena ludoviciana and Lolium rigidum accessions. experiment as a factorial experiment in a completely randomized design with four replications in greenhouse of Plant Protection Institute in 2020. Factors consists of five adjuvants (Ino Alg NPK, Ino Alg NPK (NG), Torpedo and amino acid leucine), 2-included different doses of pinoxaden (including doses of 37. 2, 46.2, 56.7 and 72 g.a.h-1 (Pinoxaden) 3- included of Avena ludoviciana and Lolium rigidum accessions (susceptible and resistant). Weed results showed that adjuvants used in this experiment with Pinoxaden did not show a negative effect on wet and dry weight loss of wheat. Also, with increasing dose of Pinoxaden , control of weed populations increased. Among Adjuvants the use of Ino AlgNPK (NG) adjuvants with fresh weight loss of 93.69 and 87.39% ( populations of Avena ludoviciana, respectively) and amino acid leucine with fresh weight loss of 96.48 and 80.78% (Lolium rigidum, respectively) with a dose of 72 g.a.h-1 had highest reduction in fresh weight loss compared to control. in terms of EWRC index and dry weight loss percentage, no significant difference was observed between doses and adjuvants used in control of these two weeds. results showed amino acid adjuvants leucine and Ino AlgNPK (NG) is recommended to increase effectiveness of Pinoxaden in controlling the weeds of Lolium rigidum and Avena ludoviciana, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pinoxaden
  • Annual ryegrass
  • Adjuant
  • Wild oats