کارایی علف‌کش کلودینافوپ‌پروپارژیل+ متری‌بیوزین در مقایسه با علف‌کش‌های رایج مزارع گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

2 بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

4 استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

5 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی کارآیی علف‌کش پیش مخلوط کلودینافوپ‌پروپارژیل +متری‌بیوزین (29% WP)، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در استان‌های البرز(کرج)، فارس(داراب)، سمنان (شاهرود) و خراسان رضوی (مشهد) طی سال زراعی 1400-1399 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف‌کش کلودینافوپ‌پروپارژیل+ متری‌بیوزین (به اختصار کلومتری) به مقدار 500، 600 و 700 گرم در هکتار، مت‌سولفورون‌متیل+ سولفوسولفورون (توتال، 80% WG) به مقدار 45 گرم در هکتار، مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون‌متیل+ دیفلوفنیکان (اُتللو، 25/8 % OD) به مقدار 6/1 لیتر در هکتار، کلودینافوپ‌پروپارژیل (تاپیک، 8% EC) + تری‌بنورون‌متیل (گرانستار، 75 % DF) به مقدار 8/0لیتر+ 20 گرم در هکتار، تاپیک + بروموکسینیل+ ام‌سی‌پ‌آ (برمایسیدام‌آ، 40 % EC) به مقدار 1 لیتر + 5/1 لیتر در هکتار، و شاهد وجین دستی بود. نتایج نشان داد با کاربرد تیمارهای علف‌کش تراکم و وزن خشک علف‌های‌هرز را به‌طور معنی‌دار کاهش و عملکرد دانه گندم افزایش یافت. کارآیی علف‌کش کلومتری (700 گرم) در کنترل سیزاب (Veronica persica Poir.)، پنیرک (Malva neglecta Wallr.)، خردل کاذب (Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.)، شاه‌تره (Fumaria officinalis L.)، گل گندم (Centaurea iberica Trevir. ex Spreng.) 70 تا 85 درصد بود. اما کارآیی آن در کنترل یولاف‌وحشی‌زمستانه (Avena sterilis subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman)، پیچک (Convolvulus arvensis L.)، (50 تا 70 درصد) نسبتاً ضعیف ارزیابی شد. با این وجود، عملکرد دانه گندم با کاربرد کلومتری (700 گرم در هکتار) در کرج، مشهد و شاهرود 9 تا 12 درصد افزایش داشت. در مجموع علف‌کش کلومتری به دلیل کارآیی ضعیف و نامطلوب در کنترل اغلب گونه‌های علف‌های‌هرز در مقایسه با علف‌کش‌های پرکاربرد قابل توصیه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficiacy of clodinafop propargyl+ metribuzin in compared with common herbicide of wheat fields

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mamnoie 1
  • Mohamad Reza karaminejad 2
  • Nasser Bagherani Torshiz 3
  • Ali Reza Barjasteh 4
  • Mehdi Minbash Moeini 5
1 Assistant Professor of Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO,, Darab, Iran
2 Department of Weed Research, Plant Pest and Disease Research Institute, AREEO, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (AREEO), Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor of Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Semnan, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shahrood, Iran
5 Associate Professor, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

To study the effect of the pre-mix herbicide, clodinafop propargyl+ metribuzin (29% WP), to control weeds of wheat fields an experiment was carried out in a randomized complete block design with 8 treatments and 4 replications in Alborz (Karaj), Fars (Darab), Semnan (Shahroud), and Khorasan Razavi (Mashhad) during 2021-2022. The treatments included the application of the herbicides pre-mixture herbicide Clodinafop propargyl+ Metribuzin ("CloMetri" is used as an abbreviation) at the rates of 500, 600, and 700 g/ha, Metsulfuron methyl+ Sulfosulfuron (Total@, 80% WG) at the rate of 45 g/ha, Mesosulfuron+Iodosulfuron+ Diflufenican (Othello@, 8.25% OD) at the rate of 1.6 l/ha, Clodinafop propargyl (Tapik@, 8% EC)+ Tribenuron methyl (Geranestar@, 75% DF) at the rate of 0.8 l/ha + 20 g/ha, Tapik@ + Bromoxynil+ MCPA (Bromicide MA@, 40% EC) at the rate of 1 + 1.5 l/ha, , and a Weed-free (Hand-weeded) control. The results showed that the application of herbicide treatments significantly reduced weed density and dry weight and increased grain yield of wheat. The Clometri (700 g/ha) showed control efficacy against Veronica persica Poir., Malva neglecta Wallr., Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., Fumaria officinalis L., and Centaurea iberica Trevir. ex Spreng., ranging from 70% to 85%. Overall, compared to the other herbicides in the experiment, the efficacy of clometry herbicide in controlling most weed species was weak and unsatisfactory. Therefore, its use is not recommended as an option for weed control in wheat fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Density
  • Weed dry weight
  • Grain yield