تأثیر کاربرد ماشک (Vicia villosa Roth) و شبدر (Trifolium resupinatum) به‌عنوان خاکپوش زنده بر کنترل علف‌های هرز در مزرعه گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشگاه رازی، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

کاربرد گیاهان پوششی به‌عنوان راه‌حل مناسبی در کنترل علف‌های هرز و هم‌چنین افزایش حاصل‌خیزی خاک مطرح می‌شوند. لذا جهت بررسی تأثیر کشت خالص و ترکیبی گیاهان پوششی ماشک گل‌خوشه‌ای و شبدر ایرانی بر کنترل علف‌های هرز زمستانه، آزمایشی در سال 1399-1400 در دانشگاه رازی کرمانشاه با تیمار‌های (۱۰۰ ٪ شبدر، ۱۰۰ ٪ ماشک، ۵۰ ٪ ماشک +۵۰٪ شبدر، ۱۰ ٪ ماشک +۹۰٪ شبدر، ۹۰ ٪ ماشک +۱۰٪ شبدر، ٪۸۰ ماشک +۲۰٪ شبدر، ۲۰ ٪ ماشک + ۸۰ ٪ شبدر، ٪۷۰ ماشک + ۳۰ ٪ شبدر، ۳۰ ٪ ماشک + ۷۰ ٪ شبدر، ٪۶۰ ماشک + ۴۰٪ شبدر، ٪۴۰ ماشک + ۶۰٪ شبدر و کشت بدون گیاه پوششی (شاهد) انجام شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده از انجام این مطالعه‌، در بین تیمارهای مختلف گیاهان پوششی تفاوت‌ها‌ی معنی‌داری از نظر کنترل علف‌ها‌ی هرز دیده شد و تیمار 50% ماشک + 50% شبدر و 100% شبدر در بیشتر صفات ‌اندازه‌گیری شده اثر مطلوبی بر گیاهان پوششی و کنترل علف‌ها‌ی هرز داشتند. در مقابل تیمار‌ها‌ی 20% ماشک + %80 شبدر و 90% ماشک+ 10% شبدر در کنترل علف‌های هرز موفق عمل نکرده‌اند. تیمار شاهد نسبت به تیمارهای گیاهان پوششی در تمامی صفات مورد نظر شرایط مناسبی را در مزرعه ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of using vetch (Vicia villosa Roth) and clover (Trifolium resupinatum) as living mulch on weed control in tomato (Lycopersicum esculentum)

نویسندگان [English]

  • Maryam Salimi 1
  • Pardis Boroomandan 2
  • Iraj Nosratti 3
  • Masoomeh Amerian 4
1 , Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Science and Agriculture Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Science and Agriculture Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Razi University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor, Plant Production and Genetics Department, Faculty of Science and Agriculture Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The use of cover plants is considered as a suitable solution to control weeds and increase soil fertility. The combined cultivation of these plants is recently used, which, in addition to the mentioned cases, can have very favorable effects on farming systems. In order to investigate the effect of Pure and Combined Culture of cover plants of Hairy Vetch and Persian Clover on the control of winter weeds, an experiment was conducted in 2020-2021 at Razi University of Kermanshah with treatments (100% clover, 100% vetch, 50% vetch + 50% clover, 10% vetch + 90% clover, 90% vetch + 10% clover, 80% vetch + 20% clover, 20% vetch + 80% clover, 70% vetch + 30% clover, 30% vetch + 70% clover, 60% vetch + 40% clover, 40% vetch + 60% clover and 0% vetch + 0% clover (control) were performed. Based on the results, significant differences were seen in terms of weed control among different treatments of cover plants. The treatments of 50% vetch + 50% clover and 100% clover have been able to create favorable conditions for cover plants and weed control in the various measured traits. In contrast, treatments of 20% vetch + 80% clover and 90% vetch + 10% clover did not work successfully in controlling weeds. The control treatment did not create suitable conditions in the field compared to the cover plant treatments in all the desired traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined
  • Winter
  • Management