نقش تنش‌های شوری و خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه نی‌قمیش (Arundo donax L.) در نسل بعد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه اگروتکنولوژی

2 دانشیار گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنش‌های محیطی بر جوانه‌زنی و استقرار نی‌قمیش Arundo donax و نقش‌ها در حفظ بقاء و نحوه تکثیر این گیاه، دو آزمایش جداگانه در سال 1400 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در مرحله اول ریزوم‌هایی که از اکوتیپ مزارع اطراف شهر گرگان جمع‌آوری‌شده بود به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و تحت تیمارهای تنش شوری (0 ، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر) و خشکی (100، 75 و 50 درصد ظرفیت مزرعه) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد مورد کشت قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که اعمال هر دوتنش‌ شوری و خشکی باعث کاهش شاخص‌های رشد و توسعه‌ای این گیاه می‌شوند. در مرحله بعد ریزوم‌ها و بذور حاصل از مرحله قبل تحت شرایط بهینه جوانه‌زنی در آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد اعمال تنش‌های شوری و خشکی در طول فصل رشد بر گیاه مادری نیز موجب کاهش میزان جوانه‌زنی ریزوم‌های حاصل از آن در نسل بعدی از 76 درصد به کمتر از 20 درصد شد. ریزوم گیاهان مادری که در شرایط بدون تنش رشد پیداکرده بودند میزان رویش، سرعت رویش و طول ریشه‌چه و ساقه‌چه بهتری را نسبت به گیاهان مادری که در شرایط وجود تنش رشد پیداکرده بودند داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of salinity and drought stress on the germination indices of giant reed (Arundo donax L.) in the next generation

نویسندگان [English]

  • mohsen elahinejad 1
  • Ghorbanali Asadi 2
  • Reza Tavakol Afshari 3
1 university of mashhad, agrotechnology department
2 Associate Professor of Agrotechnology Department, Ferdowsi University of Mashhad.
3 Professor of Agrotechnology Department, Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

In order to investigate the effect of environmental stress on the germination and establishment of Arundo donax reed and its roles in maintaining the survival and reproduction of this plant, two separate experiments were conducted in 1400 at Ferdowsi University of Mashhad. In the first stage, the rhizomes that were collected from the ecotype of farms around Gorgan city were tested as a factorial experiment in the form of a randomized complete block design in three replications and under salinity (0, 4, 8, and 12 dS/m) and drought (100, 75) stress treatments. and 50% of the farm capacity) was cultivated in the research farm of Ferdowsi University of Mashhad and the results showed that the application of both salinity and drought stress reduce the growth and development indicators of this plant. In the next step, the rhizomes and seeds obtained from the previous step were tested under optimal germination conditions in the laboratory of Ferdowsi University of Mashhad in the form of a randomized complete block design in 4 replications, and the results showed that the application of salt and drought stress during the growing season on the mother plant It also reduced the germination rate of the resulting rhizomes in the next generation from 76% to less than 20%. The rhizomes of mother plants that were grown in stress-free conditions had better growth rate, growth speed, and root and stem length than mother plants that were grown in stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental stress
  • Growth
  • Invasive plant
  • Maintenance of survival
  • Weed