اثر وجین دستی و تراکم کاشت بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد و اجزای عملکرد بالنگوی شهری (Lallemantia iberica Fisch et May.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج،

2 دانشجوی دکترای علف‌های هرز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران

3 دانشگاه تبریز

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

5 دانش‌آموخته کارشناسی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

جهت بررسی اثر وجین دستی (دوبار) و تراکم کاشت بر جمعیت علف‌های‌هرز و عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی بالنگوی شهری، آزمایشی مزرعه‌ای در سال زراعی 95-1394 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل دوعاملی در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود. فاکتورهای آزمایش شامل تراکم‌های مختلف کشت و کنترل علف‌هرزبودند. سلمه‌تره، تاج‌خروس ریشه قرمز و چسبک، به‌عنوان علف‌های‌هرز غالب مزرعه بالنگوی شهری، بودند و در تراکم هشت بوته در مترمربع بالنگوی شهری، علف‌های هرز مذکور بیشترین تراکم و زیست‌توده را داشتند. افزایش تراکم بوته تا 24 بوته در مترمربع در شرایط وجین دستی، باعث کاهش تراکم و زیست‌توده علف‌های‌هرز و افزایش زیست توده بالنگو (7/17 درصد) شد. در شرایط کنترل علف‌های‌هرز تراکم 16 بوته در مترمربع، به دلیل عملکرد دانه و زیست توده (به ترتیب 290 و 534 کیلوگرم در هکتار)، تعداد کپسول (7/47) و دانه (8/576) در بوته و وزن هزار دانه (2/5 گرم) بیشتر، از شاخص برداشت (3/54 درصد) بالایی برخوردار بود. در بین صفات مورد مطالعه نیز، تعداد بذر در بوته بیشترین همبستگی مثبت را با عملکرد و شاخص برداشت نشان داد. بالنگوی شهری حتی در شرایط عدم کنترل علف‌های‌هرز، به‌خصوص در تراکم‌های 8 و 16 بوته در مترمربع نیز، عملکرد قابل‌توجهی داشت؛ بنابراین تراکم 24 بوته در مترمربع و وجین علف‌های‌هرز می‌تواند به‌عنوان راهکارهای زراعی و مدیریتی در کنترل علف‌های‌هرز و تراکم‌های 16 و 24 بوته در مترمربع به‌عنوان تراکم بهینه در افزایش تولیدات گیاه دارویی بالنگوی شهری می‌تواند مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hand weeding and planting density on the weeds population and yield and yield components of Lallemantia iberica Fisch et May.

نویسندگان [English]

 • Sorayya Navid 1
 • Mahdi Ghaffari 2
 • Sirous Hasannejad 3
 • Ahmad Ahmadi Laki 4
 • ahmad Khoshboo 5
1 Ph.D. Student of Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj
2 Ph.D. Student of Weed Science and in the Department of Agronomy and Plant Breeding, University college of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor of Department of Plant Eco-physiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
4 Department of Agronomy and Plant Breading, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
5 Ahmad Khoshboo, Bachlor of Agriculture in Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

To survey the effects of hand weeding and different densities of dragoon’s head on yield and yield components, a field experiment was conducted in the 2015-2016, at the research station of the faculty of agriculture, university of Tabriz. The experiment was a two-factor factorial in the basis of a randomized complete block design with three replications. The experimental factors included: different planting densities and weed control. The interaction of experimental factors on all studied traits were significant. Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus L., and Asperugo procumbens L., were the predominant weeds of dragon’s head and that’s had the highest number and dry weight in density of eight plants per m2. In weeding conditions, increasing the plant density to 24 plants.m-2 reduced the number and dry weight of weeds and increased biological yield of dragon’s head (17.7%). Density of 16 plants per m2 in weed control condition, due to high grain and biological yields, number of capsules and seeds per plant and 1000-seeds weight (25.5 g), had a high harvest index. Among the studied traits, the number of seeds per plant showed the highest positive correlation with yield and harvest index. The Dragoon’s Head produced significant yields even when weeds were not controlled, especially at densities of 8 and 16 plants.m-2. Therefore, the density of 24 plant.m-2 and hand weeding can be considered as agronomic and managerial strategies in control of weeds and the density of 16 and 24 plants.m-2 as the optimal density to increasing the production of dragon’s head.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 1000 seeds weight
 • biological yield
 • Dragoon&rsquo
 • s Head
 • harvest index
 • seed yield