مدیریت شیمیایی علف های هرز دو رقم لوبیا قرمز در روش بستر بذر زودهنگام (stale seedbed)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی اثر علف‌کشی مختلف در روش تهیه  بستر بذر زودهنگام Stale seedbed)) جهت کنترل علف‌های هرز لوبیا قرمز آزمایشی در سال 1388 در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی واقع در اراک به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد.  عامل اول  شامل دو لاین لوبیا قرمز (لاین D81083 و لاین KS21169) و عامل دوم شامل هشت تیمار علف‌کشی مختلف (ترفلان 2 لیتر در هکتار، استورم 2 لیتر در هکتار، ترفلان 2 لیتر + استورم 2 لیتر در هکتار، پاراکوآت 5/2 لیتر در هکتار، پاراکوآت 5/2 لیتر در هکتار + استورم 2 لیتر در هکتار، گلیفوسیت 3 لیتر در هکتار، شاهد عاری از علف‌های ‌هرز و شاهد همراه با علف‌های ‌هرز) بود. نتایج نشان داد که بهترین تیمارهای این آزمایش شامل کاربرد ترفلان به همراه استورم در لاین KS با کنترل 91% علف‌های هرز نسبت به تیمار شاهد با علف هرز و تولید بیشترین عملکرد دانه (5/4 تن در هکتار عملکرد) و کاربرد تنهایی گلیفوسیت در لاین KS با کنترل 94% علف‌های هرز نسبت به تیمار شاهد و عملکرد دانه 37/4 تن در هکتار بودند.  بایستی عنوان کرد که کاربرد گلیفوسیت در لاین KS مقرون به‌صرفه‌ترین تیمار در کنترل علف‌های هرز لوبیا قرمز در روش تهیه بستر بذر زودهنگام می‌باشد چرا که فقط با یکبار سمپاشی تفاوت معنی‌داری را با تیمار وجین کامل علف‌های ‌هرز و همچنین تیمار ترفلان استورم، چه در عملکرد و چه در کنترل علف‌های‌هرز ایجاد نکرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Chemical Weed Management on Two Varieties of Red Beans in Stale Seedbed System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farhangfar
  • Hadi Saidi
  • Mohammad Entesari
  • Hamid Rahimian Mashhadi
  • Hossein Moghadam
چکیده [English]

A field study was conducted at the Agricultural Research Farm of Agriculture and Natural Resources Research Center, Arak, in 2008, to determine the influence of stale seedbed planting system on weed control of beans. The experiment was carried out in a randomized complete block design with factorial treatment structure and four replications. Factor A included two different lines of beans (D81083 and KS21169), and factor B consisted of eight herbicides: trifluralin 2 lit/ ha, storm 2 lit/ ha, trifluralin 2 lit/ ha + storm 2 lit/ ha, paraquat 2.5 lit/ ha, paraquat 2.5 lit/ ha + storm 2 liters per hectare, glyphosate 3 lit/ ha and the control with and without of weed. Results showed that the best treatments for this experiment included: storm + trifluralin in KS-Line with 91% decreased of weed than weedy by producing 4.5 tons per hectare grain yield and also, application glyphosate alone in KS-Line with 94% decrement of weed than control and 4.37 tons per hectare were the best treatments in yield. Finally should be noted that the most reasonable treatment in control weeds beans were applying glyphosate in KS-line because did perfect weed control and had no significant difference with weeding and trifluralin + storm, both in grain yield and weed control in stale seedbed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • red bean
  • stale seedbed
  • integrated weed management
  • Glyphosate