بررسی وضعیت مزارع گندم (Triticum aestivum) مشکوک به مقاومت به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در استان‌های خوزستان و کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 دانشگاه صنعتی اصفهانی

چکیده

به منظور بررسی وضعیت مزارع گندم مشکوک به مقاومت به علف کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز و استولاکتات سینتاز در کشور، در سال 1389 تعداد 30 مزرعه از استان خوزستان و 54 مزرعه از استان کرمانشاه مطالعه شد. در این بررسی بذور یولاف وحشی (Avena ludoviciana Durieu.) مشکوک به مقاومت از این مزارع جمع آوری و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی مورد آزمایش قرار گرفت و برخی اطلاعات مهم مدیریتی مزارع جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در استان خوزستان حدود 66 درصد توده‌ها نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل، حدود 14 درصد توده‌ها نسبت به علف کش مزوسولفورون+ یدوسولفورون و حدود 11 درصد توده‌ها نیز نسبت به هر دو علف کش مقاوم بودند. در این استان، در 66 درصد از مزارع استفاده از علف کش‌های با محل عمل متفاوت( توالی رعایت شده بود، ولی در 80 درصد مزارع مورد مطالعه، تناوب زراعی که از مهمترین توصیه‌ها برای کاهش جمعیت علف‌های هرز مقاوم به علف کش است، رعایت نشده بود. در استان کرمانشاه وضعیت تناوب زراعی در مزارع بهتر بود و 75 درصد مزارع مورد مطالعه از تناوب زراعی قابل قبولی برخوردار بودند. در این استان، در 77 درصد از مزارع علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل و در تقریبا 45 درصد از مزارع علف کش تری بنورون متیل مصرف شده بود. به طور کلی، به نظر می رسد علی رغم توصیه های خوبی که در خصوص مدیریت مقاومت به علف‌کش‌ها در مزارع گندم شده است، کشاورزان به آن توجه زیادی نداشته‌اند و و به نظر می رسد، در صورتی که این وضعیت ادامه یابد، مقاومت به علف کش در چند گونه علف هرز باریک برگ پایداری زراعی و اقتصادی تولید گندم در برخی از استان های ایران را تهدید خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Weed Survey of Acetolactate Inhibitors and Acetyl Coenzyme A Carboxylase Suspected Resistant Weeds of Wheat (Triticum aestivum) Fields in Khuzestan and Kermanshah Provinces

نویسندگان [English]

  • eskandar zand 1
  • mohammad ali baghestani 1
  • fatemeh benakashani 2
  • noushin nezamabadi 1
چکیده [English]

To survey herbicide resistant weeds in wheat fields an experiment was conducted on suspected biotypes collected from Khuzestan and Kermanshah provinces of Iran during 2010. Seeds of 30 and 50 suspected resistant wild oats biotypes collected from wheat fields of Khuzestan and Kermanshahprovinces, respectively. In this study, Seeds of suspected resistance to wild oat (Avena ludoviciana) were gathered and tested in a randomized complete blocks design. Management information of fields were collected and analyzed. According to the results of Khuzestan, 66% of biotypes were resistant to Clodinafop- propargyl (Topik), 14% resistant to Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl (Chevalier)ِ and about %11 resistant to both herbicides. Furthermore, 66% of fields used herbicides with different sites of action, but in 80% of the fields, crop rotation, the most important recommendations for reducing weed population resistant to the herbicide, was not observed.Kermanshah province had a better crop rotation in comparison with Khuzestan, and 75% of the crop rotation in this province was acceptable. On the other hand, herbicide rotation was not acceptable in this province. Thus, Clodinafop- propargyl was the main graminicide that was used in the wheat fields (77% of fields) and Tribenuron-methyl was used in 45% of the field. Generally, it seems that, in spite of the good recommendations that have provided for management of herbicide resistance in wheat fields, farmers do not fallow the recommendations. If this situation continues, herbicide resistance in several grass weed species will threaten the agronomic and economic sustainability of wheat production in some provinces ofIran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clodinafop-propargyl
  • herbicide rotation
  • iodosulfuron-methyl-sodium + mefenpyr-diethyl
  • multiple resistances
Adkins, S., Wills, W. D., Boersma, M., Walker, S. R., Robinson, G., McLeod, R. J. and Einam, J. P. 1997. Weed resistance to chlorsulfuron and atrazine from the north-east grain region of Australia. Weed Res. 37: 343-349.

Aghajani, Z., Zand, E., Baghestani, M. A. and Mirhadi, M. J. 2010. Resistance of wild oat (Avena ludoviciana) population to Iodosulfuron+Mezosulfuron herbicide. Iran. J. of Weed Sci. 6: 79-95. (In Persian with English summery).

Beckie, H. 2006. Herbicide resistance weeds: Management tactics and practices. Weed Technol. 20: 793-814.

Beckie, H. J. and Tardif, F. J. 2012. Herbicide cross-resistance in weeds. Crop Protect. 35: 15-28.

Beckie, H. J., Heap, I. M., Smeda, R. J. and L. M. Hall. 2000. Screening for herbicide resistance in weeds. Weed Technol. 14: 428-445.

Cobb, A. H, and Reade, J. P. H. 2010. Herbicides and plant physiology. John Wiley & Sons, Ltd. 286 pp.

Deihim Fard, R. and Zand, E. 2005. Evaluating environmental impacts of herbicides on wheat agro ecosystems in the provinces of Iran using EIQ model. Environ. 6:1-9.

Gherekhloo, J. and Zand, E. 2010. A short review on conducted herbicide-resistance researches in Iran. 11th Iranian Crop Science Congress. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran. 24-26 July.110-125.

Harvey, R. and Wagner, R. 1994. Using estimation of weed pressure to establish crop yield loss equations. Weed Technol. 8: 114-118.

Heap, I. 2013. International survey of herbicide resistance weeds. Online Internet Availal.www.weedscience.com. 9 June 2013.

Moss, S. R. 1997. Strategies for the prevention and control of herbicide resistance in annual grass weeds. In: De Prado, R. Jorrin, J. and Grcia Torres, L. Eds. Weed and Crop Resistance to Herbicides. London. Kluwer Academic. 283-290 p.

Moss, S. R., Perryman, S. A. M. and Tatnell, L. V. 2007. Managing herbicide-resistance blackgrass (Alopecurus myosuroides) theory and practice. Weed Technol. 21: 300-309.

Mousavi, S. K., Zand, E. and Saremi. H. 2005. Physiology Function and Application of Herbicide. Zanjan University and Plant Pest and Diseases Research Institute Press. 286 pp.

Naylor, R. E. L. 2002. Weed Management Handbook. Blackwell. British academic book. 423 pp.

Sasanfar, H. R., Zand, E. Baghestani, M. A. and Mirhadi, M. J. 2009. Resistance of winter wild oat (Avena ludoviciana) populations to pinoxaden in fars province. Iran. J. of Weed Sci. 5: 1-13. (In Persian with English summery).

Zand, E. 2002. Resistance to aryloxyphenoxy propionate herbicides in wild oat (Avena spp.). Project number: 100-11-81-022. Iranian Research Institute of Plant Protection. (In Persian with English summery).

Zand, E. 2010. Investigation multiple resistances of wild oat (Avena ludoviciana) populations collected from Khuzestan provinces to ACCase and ALS inhibitor herbicides. Project number: 04-16-16-87070. Iranian Research Institute of Plant Protection. (In Persian with English summery).

Zand, E., Bena Kashani, F., Alizadeh, H. M., Soufizadeh. S., Ramezani, K., Maknali, A. and Fereidounpoor, M. 2006. Resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in wild oat (Avena ludoviciana).Iran. J. of Weed Sci. 2: 17-31. (In Persian with English summery).

Zand, E., Bena Kashani, F., Baghestani, M. A., Maknali, A. Minbashi, M. and Soufizadeh, S. 2007. Investigating the distribution of resistant wild oat (Avena ludoviciana) populations to clodinafop-propargil herbicide in south western Iran. Environ. Sci. 3: 85-92. (In Persian with English summery).