استفاده از روش‌های CAPS و dCAPS در تشخیص برخی جهش‌های منجر به مقاومت یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

2 دانشگاه صنعتی اصفهانی

3 دانشگاه گرگان

چکیده

کاربرد مداوم علف‌کش‌های بازدارنده‌استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز برای کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ‌های مشکل‌ساز در مزارع گندم کشور منجر به بروز مقاومت در 5 گونه از علف‌های هرز باریک‌برگ شده است. اخیرا بیوتیپ‌هایی از علف هرز یولاف وحشی مقاوم به علف‌کش کلودینافوپ پروپارژیل، ستوکسیدیم و پینوکسادن مورد شناسایی قرار گرفته که دارای شاخص مقاومتی بین 31/1 تا بیش از 63/50 در برابر بازدازنده های ACCase بودند. در این آزمایش اساس ملکولی مقاومت در بیوتیپ‌های مقاوم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش‌های CAPS و dCAPS برای شناسایی جهش‌های احتمالی که در نقاط 1781، 2041، 2078 و 2088 ژن کدکننده آنزیم ACCase رخ داده و باعث مقاومت یولاف وحشی به علف‌کش‌های بازدارنده استیل کو آنزیم آ کربوکسیلاز شده‌اند، استفاده شد. نتایج نشان داد که علت مقاومت در 50 درصد بیوتیپ ‌(شامل بیوتیپ های M4، S2، S3، S4 و ES1) جهش در موقعیت 1781، در 10 درصد بیوتیپ ها (شامل بیوتیپ M2 ) جهش در موقعیت 2041 و در 10 درصد بیوتیپ ها (شامل بیوتیپ M4‌) جهش در دو جایگاه 1781 و 2078 کربوکسیل ترانسفراز آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز بود. در مجموع 70 درصد بیوتیپ های مقاوم حداقل در یکی از نقاط 1781، 2041، 2078 جهش داشتند و در هیچ یک از بیوتیپ‌های مورد مطالعه جهش در موقعیت 2088 مشاهده نشد. در سایر بیوتیپ‌های مقاوم، احتمالا جهش در نقطه دیگری از ژن کدکننده آنزیم ACCase رخ داده و یا مکانیزم مقاومت آنها مبتنی بر غیر هدف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using CAPS and dCAPS Methods to Detect some Mutations that Cause Resistance to Acetyl Coenzyme A Carboxylase Inhibiting Herbicides in Wild Oat (Avena ludoviciana)

نویسندگان [English]

  • eskandar zand 1
  • Arash Razmi 1
  • fatemeh benakashani 2
  • noushin nezamabadi 1
  • javid gherekhloo 3
  • hamid reza sasanfar 1
چکیده [English]

Consecutive usages of acetyl Coenzyme A carboxylase (ACCase) inhibiting herbicides to control troublesome grass weeds of wheat in Iran, has resulted in resistance of 5 grass weeds to ACCase inhibitors. Recently some resistant Avena spp. biotypes have been detected in wheat fields of Iran which have developed resistance to clodinafop propargyl, setoxydim and pinoxaden herbicides with resistance factor between 1.31 to more than 50.63. This experiment was conducted to use CAPS and dCAPS method to detect mutation probably occurred in 1781, 2041, 2078 and 2088 positions of encoding gene of ACCase enzyme and resulted in resistance of resistant wild oat biotypes to ACCase inhibiting herbicides. Results showed that the cause of resistance in 50% of the biotypes (including M4, S2, S3, S4 and ES1) was mutation at the position 1781, 10% (including M2 biotype) at the position 2041 and 10% (including M4) at the position 1781 and 2078. Generally 70% of biotypes showed mutation at least in1781, 2041 and 2078 positions. The cystein-2088-argenin substitutions were not identified as a mutation endowing resistance in any of the biotypes. In other biotypes (M1, M3, S1 and F3) mutation may have occurred in other positions of gene encoding ACCase, or the resistance in these biotypes is a non-target based mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clodinafop-propargyl
  • pinoxaden
  • Restriction enzyme
  • setoxydim
Bena Kashani, F. 2011. Investigation of the molecular basis and relative fitness of resistant and susceptible wild oat (Avena ludoviciana Durieu.( biotypes to Acetyl Co-A- carboxylase herbicides. PhD thesis, University of Tehran. 150 pp. (In Persian with English summery).

Cullings, K. W. 1992. Design and testing of a plant-specific PCR primer for ecological and evolutionary studies. Mol. Ecol. 1: 233-240.

Dastoori, M., Rahimian, H., Zand, E., Alizadeh, H. and Bahrami, S. 2010. Molecular Basis for Resistance of Lolium rigidum Populations to Aryloxyphenoxy Propionate Herbicide through dCAPS. Iran. J. of Field Crop Sci. 41:677-684. (In Persian with English summery).

Délye, C, Zhang, X. Q., Chalopin C., Michel, S. and Powles, S. B. 2003. An isoleucine residue within the carboxyl-transferase domain of multidomain acetyl-coenzyme A carboxylase is a major determinant of sensitivity to aryloxyphenoxypropionate but not to cyclohexanedione inhibitors. Plant Physiol. 132: 1716–1723.

Délye, C., Zhang, X. Q., Michel, S., Mate´jicek, A. and Powles, S. B. 2005. Molecular bases for sensivity to acetyl-coenzyme A carboxylase inhibitors in black-grass. Plant Physiol. 137:794-806.

Délye, C., Mate´jicek, A. and Gasquez, J. 2002. PCR-based detection of resistance to acetyl-CoA carboxylase-inhibiting herbicides in black-grass (Alopecurus myosuroides Huds) and ryegrass (Lolium rigidum Gaud). Pest manage. Sci. 58:474-478.

Délye, C. 2005. Weed resistance to acetyl coenzyme A carboxylase inhibitors: an update. Weed Sci. 53: 728-746.

Gherekhloo, J. 2008. Tracing resistant Phalaris minor populations and studying their resistance mechanisms to Aryloxyphenoxy propionate herbicides in Fars and Golestan wheat fields. PhD Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English summery).

Gherekhloo, J. and Zand, E. 2010. A short review on conducted herbicide-resistance researches in Iran. 11th Iranian Crop Science Congress. 24-26 July. Tehran (Keynote). (In Persian with English summery).

Gherekhloo, J., Rashed Mohassel, M. H., Nasiri Mahalati, M., Zand, E., Ghanbari, A., Osuna, M. D., Ruiz-Santaella, J. P., Wagner, J. and De Prado, R. 2008. ACCase mutations confer ACCase resistance in two Phalaris minor populations from Iran. The proceeding of the 5th International Weed Sci. Vancouver, Canada.

Kaundun, S. S. and Windass, J. D. 2006. Derived cleaved amplified polymorphic sequence, a simple method to detect a key point mutation conferring acetyl CoA carboxylase inhibitor herbicide resistance in grass weeds. Weed Res. 46: 34-39.

Konieczny, A. and Ausubel. F. M. 1993. A procedure for mapping Arabidopsis mutations using codominant ecotype-specific PCR-based markers. Plant J. 4: 403–410.

Liu W. J., Harrison, D. K., Chalupska, D., Gornicki, P., O’Donnell, C. C., Adkins, S. W., Haselkorn, R. and Williams, R. R. 2007. Single-site mutations in the carboxyltransferase domain of plastid acetyl-CoA carboxylase confer resistance to grass-specific herbicides. The proceeding of National Academy of Sci., 27 February. 104:3627–3632.

Mallory-Smith, C. and Namuth, D. 2006. Herbicide resistance: mechanisms, inheritance, and molecular genetics. http:// www. plantandsoil.unl.edu. Accessed: May 13, 2007.

Neff, M. M., Neff, J. D., Chory, J. and Pepper, A. E. 1998. dCAPS, a simple technique for the genetic analysis of single nucleotide polymorphisms: experimental applications in Arabidopsis thaliana genetics. Plant J. 14: 387–392.

Perston, C. 2003. Inheritance and linkage of metabolism-based herbicide cross-resistance in rigid ryegrass (Lolium rigidum). Weed Sci. 51: 4- 12.

Perston, C. 2009. Herbicide resistance: Target site mutation. In: C. Neal Stewart Jr. Weedy and Invasive Plant Genomics.Wiley Blackwell. Pp. 127-148.

Preston, C. and Mallory-Smith, C. A. 2001. Biochemical mechanisms, inheritance and molecular genetics of herbicide resistance in weeds. Pages 23-60 In: Powles, S. B. and Shaner, D.L. eds. Herbicide resistance and world grains. Boca Raton, FL: CRC Press.

Rastgoo M., 2007. Detecting of Avena ludoviciana resistant to aryloxyphenoxypropionate herbicides in wheat fields of Khuzestan province. PhD Thesis. Ferdwosi University of Mashhad. (In Persian with English summery).

Sasanfar, H. R., Zand, E., Baghestani, M. A. and Mirhadi, M. J. 2009a. Resistance of winter Wild Oat (Avena ludoviciana) populations to pinoxaden in fars province. Iran. J. of Weed Sci. 5: 1-13. (In Persian with English summery).

Sasanfar, H. R., Zand, E., Baghestani, M. A. and Mirhadi, M. J. 2009b. Resisitance of wild oat (Avena ludoviciana) populations to clodinafop-propargyl herbicide in fars province. Environmental Sci. 7: 109-118. (In Persian with English summery).

Yu Q., Zheng, M., Owen, M., Sattin, M. and Powles, S. B. 2007. Diversity of acety- coenzyme A carboxylase mutations in resistance Lolium population: using clethodim. Plant Physiol. 145: 547-558. (In Persian with English summery).

Zand, E., Razmi. A., Bana Kashani, F., Nazari, F. and Gherekhlo, J. 2009. Using the dCAPS method to detect the resistance of wild oat (Avena ludoviciana Durieu.) to clodinafop-propargyl in comparison with current methods. Iran. J. of Weed Sci. 5: 33-52. (In Persian with English summery).

Zand, E., Baghestani, M. A., Nezamabadi, N. and Shimi, P. 2010a. The most important herbicides and weeds of Iran. Iran University Press. 134 pp. (In Persian with English Summery).

Zand, E., Razmi. A., Bana Kashani, F., Nazari, F. and Rastgo, M. 2010b. Comparison of resistance of grass weeds to clodinafop-propargyl using glass-house and molecular methods. Iran. J. of Weed Sci. 6:11-22. (In Persian with English Summery).