اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید رحیمیان

استاد، دانشگاه تهران

hrahimianut.ac.ir

سردبیر

دکتر حسن علیزاده

استاد، دانشگاه تهران

malizadeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی باغستانی

. استاد، موسسه گیاهپزشکی

baghestani40hotmail.com

دکتر محمدحسن راشد محصل

استاد، دانشگاه مشهد

mhrashedyahoo.com

دکتر محمد عبدالهیان نوغابی

استاد موسسه تحقیقات چغندر قند

noghabiyahoo.com

دکترسیدوحید اسلامی

دانشیار دانشگاه بیرجند

sveslamibirjand.ac.ir

دکتر مجید آقا علیخانی

اکوفیزیولو‍ژی علفهای هرز و گیاهان زراعی استاد دانشگاه تربیت مدرس

maghaalikhanimodares.ac.ir
09122609659

دکتر فریبا میقانی

دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بخش علفهای هرز

fmaighaniyahoo.com

دکتر جاوید قرخلو

دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gherekhloogau.ac.ir

دکترمحمد تقی آل ابراهیم

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

m_ebrahimuma.ac.ir
09123501493

دکتر مهدی راستگو

زراعت - علف هرز گروه اگروتکنولوژی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

m.rastgoo.profcms.um.ac.ir/
m.rastgooum.ac.ir
05138805811
Orcid:0000-0002-1974

دکتر رضا دیهیم فرد

اگرواکولوژی - مدل سازی گروه کشاورزی اکولوژیک- پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی

deihimsbu.ac.ir
021-29906026
0000-0001-8251-6315

ویراستار

دکتر شهرزاد نوروزی

علوم علفهای هرز دکتری علوم علفهای هرز

shnorooziut.ac.ir

کارشناس نشریه

مرسده تقوی

کارشناس، انجمن علوم علفهای هرز ایران

isws1yahoo.com