اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید رحیمیان

استاد، دانشگاه تهران

hrahimianut.ac.ir

سردبیر

دکتر اسکندر زند

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

eszandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی باغستانی

. استاد، موسسه گیاهپزشکی

baghestani40hotmail.com

دکتر حسن علیزاده

علوم علفهای هرز استاد، دانشگاه تهران

malizadeut.ac.ir

دکتر محمدحسن راشد محصل

استاد، دانشگاه مشهد

mhrashedyahoo.com

دکتر محمد عبدالهیان نوغابی

استاد موسسه تحقیقات چغندر قند

noghabiyahoo.com

دکترسیدوحید اسلامی

دانشیار دانشگاه بیرجند

sveslamibirjand.ac.ir

دکتر فریبا میقانی

دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور بخش علفهای هرز

fmaighaniyahoo.com

دکتر جاوید قرخلو

دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gherekhloogau.ac.ir

دکترمحمد تقی آل ابراهیم

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

m_ebrahimuma.ac.ir
09123501493

دکتر مهدی راستگو

زراعت - علف هرز گروه اگروتکنولوژی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد

m.rastgoo.profcms.um.ac.ir/
m.rastgooum.ac.ir
05138805811
Orcid:0000-0002-1974

دکتر رضا دیهیم فرد

اگرواکولوژی - مدل سازی گروه کشاورزی اکولوژیک- پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی

deihimsbu.ac.ir
021-29906026
0000-0001-8251-6315

ویراستار

دکتر شهرزاد نوروزی

علوم علفهای هرز دکتری علوم علفهای هرز

shnorooziut.ac.ir

کارشناس نشریه

مرسده تقوی

کارشناس، انجمن علوم علفهای هرز ایران

isws1yahoo.com