سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

این مجله برای اعضا انجمن علوم علف‌های‌هرز ایران رایگان ارسال می‌شود. حق عضویت در این انجمن، مبلغ 100000 ریال می‌باشد . اشتراک سالیانه مجله برای موسسات، کتابخانه‌ها، شرکت‌ها و غیره 100000 ریال است. وجه عضویت و یا اشتراک باید شماره حساب 453954188 به نام انجمن علوم علفهای هرز نزد بانک کشاورزی شعبه ولنجک  و یا به حساب جاری شماره 342060803 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی تهران (کد 3420) بنام انجمن علوم علف‌های‌هرز واریز شده و فیش آن همراه با فرم مربوطه از طریق این سایت به دفتر مجله ارسال شود.