نویسنده = المیرا محمدوند
پاسخ عملکرد ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آلوده به علف‌های‌هرز

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 27-41

10.22092/ijws.2021.125595.1321

زهرا پوررضا؛ جعفر اصغری؛ المیرا محمدوند؛ حبیب الله سمیع زاده


ارزیابی برخی جنبه‌های اکوفیزیولوژیک گوشاب (.Potamogeton nodosus Poir) در واکنش به سطوح مختلف کود، رقم برنج و غرقاب

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-58

10.22092/ijws.2018.1401.05

بیژن یعقوبی؛ محمد مهدی فانوسچی؛ فرزین پورامیر؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ المیرا محمد‌وند؛ مصطفی اویسی


تعیین توزیع و پایداری جمعیت اویارسلام ارغوانی با استفاده از علم زمین آمارطی دو فصل رشد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1386، صفحه 1-21

المیرا محمد وند؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد نصیری محلاتی؛ نرگس پور طوسی