نویسنده = اسحاق کشتکار
کاربرد پردازش تصویر در تشخیص درصد رنگ‏ پذیری بذر با آزمون تترازولیوم

دوره 18، شماره 2، مهر 1401

محمدحسین زمانی؛ علی جومی؛ اسحاق کشتکار؛ علیرضا مهدویان؛ حمیدرضا ساسان فر


کارآیی دو علف‌کش‌ جدید مزوتریون+نیکوسولفورون (OD 10.5%) و بنتازون+ام‌سی‌پی‌آ (SL 46%) در مقایسه با علف‌کش‌های رایج در مهار علفهای‌هرز پهن‌برگ مزارع ذرت

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 27-44

10.22092/ijws.2021.343429.1372

حمیدرضا ساسان فر؛ اسکندر زند؛ محمد جمالی؛ پیمان ثابتی؛ پرویز شریفی‌زیوه؛ اسحاق کشتکار؛ محمدحسین زمانی


مقاومت علف‌های‌‏هرز باریک‌برگ مشکل‌ساز به برخی علف‏کش‏های رایج مزارع کلزا (Brassica napus L.) در سه استان کشور

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 79-98

10.22092/ijws.2021.353147.1383

حمیدرضا ساسان فر؛ اسکندر زند؛ محمدحسین زمانی؛ اسحاق کشتکار؛ علی جومی