بررسی اثر پتانسیل اسمزی آب و رطوبت خاک بر جوانه‌زنی بذر و سبز شدن گیاهچه اکوتیپ‌های مختلف خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش تاثیر مقادیر مختلف پتانسیل اسمزی آب و نیز تنش خشکی وارده از طریق نوسانات مقدار آب خاک بر جوانه‌زنی بذر خردل‌وحشی مورد بررسی قرارگرفت.  بذرها از چهار منطقه (استان های فارس، آذربایجان غربی، خوزستان و مازندران) جمع‌آوری گردیدند. تاثیر پتانسیل های اسمزی آب در هفت سطح   (0 ، 01/0 - ، 05/0- ، 1/0- ، 25/0- ، 5/0- و 5/1- مگا پاسکال) بر جوانه‌زنی بذر چهار اکوتیپ بررسی شد. همچنین تاثیر تغییرات مقدار آب خاک و کاهش آن از حد ظرفیت مزرعه تا یک‌سوم و یک‌ششم و بازگشت مجدد آن به حد ظرفیت مزرعه بر سبز شدن گیاهچه‌های این علف‌هرز بررسی گردید. نتایج نشان دادند که بذر اکوتیپ‌های مورد بررسی در پتانسیل اسمزی صفر مگاپاسکال جوانه‌زنی بیشتری دارا بودند و با کاهش پتانسیل اسمزی آب جوانه‌زنی کاهش یافت.  مقدار و روند این کاهش در بین اکوتیپ‌ها تفاوت‌هایی نشان داد. اکوتیپ‌ها در رطوبت زیاد خاک (در حد ظرفیت مزرعه) بیشترین جوانه‌زنی را داشتند و با کاهش مقدار رطوبت جوانه‌زنی کاهش یافت. تنش خشکی خفتگی را در بذرها القا کرد و از رویش بذرها پس از بازگشت  مقدار آب خاک به حد ظرفیت مزرعه جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Water Osmotic Potentials and Soil Moisture on Seed Germination and Seedling Emergence of Wild Mustard (Sinapis arvensis) Ecotypes

نویسنده [English]

  • Homeira SAlimi
چکیده [English]

  In this study the effects of osmotic potential of water and drought stress on seed germination and seedling emergence of wild mustard (Sinapis arvensis) ecotypes were studied. The seeds were collected from four provinces including Fars, West Azarbaijan, Khoozestan and Mazandaran. Trials were carried out to study the effects of osmotic potential of PEG-6000 solutions at seven levels (0, -0.01, -0.05, -0.25, -0.1, -0.5, -1.5 MPa) on seed germination of four populations of wild mustard. In addition, the seedling emergence pattern of the populations was investigated in response to three soil moisture regimes (field capacity (FC),FC–1/3FC–FC, FC–1/6FC–FC) on percent weed emergence in a greenhouse. Results showed the highest germination occurred at 0 MPa osmotic potential. Germination gradually decreased by reducing the osmotic potential to -1.5 MPa. The trend was different among the ecotypes. The most number of germinated seeds was observed at high soil moisture (field capacity). The seeds of all ecotypes were sensitive to drought stress. Seed undr drough stress transformed to secondary dormancy and hence returning to field capacity did not induce germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sinapis arvensis
  • drought stress
  • ecology of germination
  • Seed Dormancy