دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
1. خسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقند

صفحه 1-13

جمشید نظری عالم؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ سید کریم موسوی


4. بررسی تاثیر تراکم ذرت و شیوه های مختلف مدیریت علف های هرز در مزارع

صفحه 37-47

مریم تیموری؛ محمد علی باغستانی؛ اسکندر زند؛ حمید مدنی؛ احمد بانکه ساز