بررسی رقابت علف‌هرز تاج‌خروس ریشه‌قرمز در کشت خالص و مخلوط دو رقم سویا 2- جذب نور و شاخص‌های رشد سویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد علفهای هرز

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

آزمایش مزرعه‌ای با هدف بررسی آنالیز رشد، جذب نور و کاهش عملکرد دو رقم پابلند و پاکوتاه سویا با علف‌هرز تاج‌خروس در کشت خالص و مخلوط در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا درآمد.  فاکتورهای مورد مطالعه شامل تراکم تاج خروس در چهار سطح (0، 2، 4 و 8 بوته در متر مربع) و نوع کاشت در سه سطح (کشت خالص رقم کلارک (پابلند)، کشت خالص رقم انترپرایز (پاکوتاه) و کشت مخلوط دو رقم به صورت ردیف در میان بودند.  نتایج نشان داد که در شرایط رقابت با علف‌هرز تاج‌خروس کاهش شاخص سطح برگ در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص دو رقم کمتر بود.  کلارک در کشت مخلوط بدون علف‌هرز حداکثر (7/6) و انترپرایز در کشت خالص و تراکم 8 بوته در متر مربع تاج‌خروس حداقل شاخص سطح برگ (2/1) را داشت.  رقم کلارک در بیشترین سطح کانوپی، 84  و رقم انترپرایز 65 درصد نور را جذب کرد.  در کشت مخلوط کانوپی در لایه‌های بالاتری متراکم‌تر شده و در ارتفاع 60 سانتیمتر خاموشی نور اتفاق افتاد که باعث شد نور کمتری در دسترس علف‌هرز قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition of Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus) with Two Soybean (Glysine max) Cultivars under Sole and Intercropping Systems 2- Light Absorption, Soybean Growth Indices

نویسندگان [English]

  • Pershang Hoseini 1
  • Hamid Rahimian Mashhadi 2
  • Hassan Alizadeh 2
2 University of Tehran
چکیده [English]

Field experiment was conducted to evaluate competition effect of red root pigweed on growth analysis, light absorption and yield loss of two soybean cultivars under sole and intercropping.  A randomized complete block design with three replications was carried out in experimental farm of College of Agriculture, University of Tehran, Karaj.  Two soybean cultivars: Clark (tall) and Enterprise (dwarf) were planted under sole and intercropping in competition with redroot pigweed at densities of 0, 2, 4 and 8 plant m-2. The results showed that the decrease of soybean LAI under intercropping was less than of sole cropping in both two cultivars. Clark under intercropping and weed free condition and Enterprise under sole cropping and competing with 8 (pigweed/m2) had maximum (7.6) and minimum of LAI (2.1) respectively.  Maximum light absorption in the canopy for Clark and Enterprise were 84% and 64% respectively. Leaf area density in the upper levels of the intercropped canopies were much denser, which resulted in less availability of light to pigweed plants.