بررسی مقاومت بیوتیپ های چچم (Lolium rigidum) جمع آوری شده از مزارع گندم استان فارس نسبت به علفکش پینوکسادن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 3

2 2

چکیده

بمنظور بررسی مقاومت بیوتیپ‌های چچم نسبت به علف‌کش‌ پینوکسادن آزمایش گلخانه‌ای و آزمون زیست‌سنجی بذر در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1388 در بخش تحقیقات علف‌های‌هرز موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور انجام شد. آزمایش گلخانه‌ای شامل تعیین درجه مقاومت و آزمون زیست‌سنجی پتری دیش شامل تعیین دزی از علف‌کش که باعث 50 درصد بازدارندگی طول ساقه‌چه بیوتیپ حساس (GR50)، تعیین میزان حساسیت بیوتیپ‌ها به علف‌کش و تعیین درجه مقاومت بود. آزمایش‌ها بر روی 12 بیوتیپ چچم جمع‌آوری شده از استان فارس انجام گرفت. در این آزمایش به ترتیب بیوتیپ‌ حساس (FS) و بیوتیپ‌های مشکوک به مقاومتES1، ES2، ES3، ES4، ES5، M1، M2، M3، F1، FJو FI2 چچم توسط علف‌کش پینوکسادن با  دزهای 0، 45، 90، 180، 360، 720 و 1440 گرم ماده مؤثر در هکتار در آزمایش گلخانه‌ای و 0، 4/0، 8/0، 6/1، 2/3، 4/6 و 8/12 میلی‌گرم ماده مؤثر در لیتر در پتری دیش تیمار شدند. در آزمایش‌ گلخانه‌ای بیوتیپ‌های چچم در مرحله 4- 2 برگی با دزهای تعیین شده سمپاشی شدند. چهار هفته بعد از سمپاشی درصد وزن خشک بیوتیپ‌ها و درصد گیاهان زنده مانده هر بیوتیپ نسبت به شاهد (بدون علف‌کش) ارزیابی و درجه مقاومت تعیین شد. در آزمایش‌های زیست‌سنجی بذر درصد طول ساقچه بیوتیپ‌ها نسبت به شاهد (آب مقطر)، 7 روز پس از اعمال تیمار علف‌کش به بذرهای جوانه زده سنجیده شد. درجه مقاومت بیوتیپ‌ها نیز محاسبه شد. نتایج حاصل از کلیه آزمایش‌های گلخانه‌ای و زیست‌سنجی بذر نشان داد که 4 بیوتیپ ES4، M2،F1و FJبه علف‌کش پینوکسادن مقاوم می‌باشند. در کل نتایج این تحقیق نشان داد اکثر بیوتیپ‌های مورد بررسی در این تحقیق نسبت به علفکش پینوکسادن حساسیت نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Resistance of Annual Ryegrass (Lolium rigidum) Biotypes Collected from Wheat Fields of Fars Province to Pinoxaden Herbicide

نویسندگان [English]

  • Zahra Esmaeilzadeh 1
  • Seyed Vahid Eslami 2
  • Eskandar Zand 1
چکیده [English]

In order to investigate the resistance level ofannual ryegrass (Lolium rigidum) biotypes to Pinoxaden herbicide, greenhouse and Petri dish bioassay studies based on CRD with 4 replications were conducted at Weed Research Department of Iranian Research Institute of plant Protection during 2008 and 2009. The resistance level of biotypes was determined in pot trials, while the herbicide dose required for 50% reduction of coleoptile length of the susceptible biotypes (GR50) as well as the susceptibility and resistance level of biotypes were studied in Petri dish bioassay trials. The experiments were conducted on 12 annual ryegrass biotypes collected from wheat fields of Fars province. The susceptible (FS) and 11 suspected to resistant biotypes (including ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, M1, M2, M3, F1, FJ and FI2) were sprayed at 2- to 4-leaf stage by applying 0-32 times of recommended dose of Pinoxaden herbicide including 0. 45, 90, 180, 360, 720 and 1440 g ai ha-1 in greenhouse experiments. The germinated seeds were also exposed to 0, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 and 12.8 g ai l-1 in Petri dish bioassay experiments. The percentage of dry matter and plant survival of each biotype was calculated compared to the untreated control and the resistance level was determined four weeks after herbicide application in greenhouse experiments. The percentage of coleoptile length of biotypes compared to the control was assessed 7 days after treating the germinated seeds with herbicide in Petri dish bioassays and the resistance level of biotypes were calculated. The results of greenhouse and Petri dish bioassay studies indicated that 4 biotypes including ES4, M2, F1 and FJ were resistant to Pinoxaden herbicide. As a general conclusion, most of the studied biotypes were sensitive pionoxaden.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance to herbicide
  • rigid ryegrass
  • pinoxaden
  • Petri dish bioassay