مطالعه مکانیسم‌های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ‌‌های فالاریس (Phalaris minor Retz.) مقاوم به علف‌کش¬های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 محقق

چکیده

بازدارنده‌های استیل کوآنزیم‌آ کربوکسیلاز، علف‌کش‌های رایج برای کنترل پس‌رویشی علف‌های هرز باریک‌برگ در مزارع گیاهان پهن‌برگ می‌باشند. تعدادی از این علف‌کش‌ها برای کنترل علف‌های هرز باریک‌برگ در مزارع گندم و جو استفاده می‌شود. اخیرا چند بیوتیپ از علف هرز فالاریس مقاوم به علف‌کش‌های بازدارنده آریلوکسی فنوکسی پروپیونات از جمله دایکوفوپ متیل، فنوکساپروپ پی اتیل و کلودینافوپ پروپارژیل در برخی مزارع گندم استان فارس که سالهای متمادی در معرض تیمار با این باریک‌برگ‌‌کش بودند، شناسایی شده است. مطالعات قبلی بیوشیمیایی نشان داد که مکانیسم مقاومت به این علف‌کش‌ها در بیوتیپ‌های SR3، MR4 و AR بدلیل وجود آنزیم تغییر یافته ACCase می‌باشد. اما میزان حساسیت این آنزیم در سایر بیوتیپ‌های مقاوم ( FR2, FR3, FR4,FR5, FR6, FR8, MR1, MR2, ER1, ER2وGR2-1) تفاوت معنی‌داری با بیوتیپ حساس نداشت. آزمایشهایی برای تعیین میزان نهشت، جذب و انتقال علف‌کش دایکلوفوپ متیل در دو بیوتیپ مقاوم SR3 و FR8 و بیوتیپ  حساس ES  در سال 1387 در آزمایشگاه شیمی کشاورزی دانشگاه کوردوبای اسپانیا انجام شد تا مکانیسم یا مکانیسم‌های احتمالی مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در این بیوتیپ‌‌ها مورد مطالعه قرار گیرد. میزان نهشت و جذب علف‌کش دایکلوفوپ متیل در دو بیوتیپ  مقاوم تفاوت معنی‌داری با بیوتیپ ‌ حساس نشان نداد. در هر سه بیوتیپ ، عمده علف‌کش جذب شده، در برگ تیمار شده باقی ماند و میزان بسیار ناچیزی به سایر بخشهای گیاه منتقل شد. میزان متابولیسم علف‌کش نیز در هر سه بیوتیپ  یکسان بود. از آنجاییکه بیوتیپ  FR8 فاقد آنزیم مقاوم بوده و از طرف دیگر میزان نهشت، جذب، انتقال و متابولیسم علف‌کش نیز در آن تفاوت معنی‌داری با بیوتیپ  حساس نشان نداد، احتمالا مکانیسم‌ ناشناخته‌ای در مقاومت این بیوتیپ  دخیل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Non-Target Site Based Mechanisms of Resistance in Aryloxyphenoxy Propionate Resistant-Phalaris Minor Retz. Biotypes

نویسندگان [English]

  • javid gherekhloo 1
  • mohammad rashed mohassel 1
  • mehdi nasiri mahalati 1
  • eskandar zand 2
  • ali ghanbari 1
  • rafael de prado 1
چکیده [English]

Acetyl co-enzyme A carboxylase inhibitors are commonly used for post emergence control of grass weeds in broad leaf crops. Some of these herbicides are applied to control grass weeds in wheat and barley fields. Recently some aryloxyphenoxy propionate-resistant Phalaris minor Retz. populations that have developed the resistance to diclofop methyl, fenoxaprop-P butyl and clodinafop propargyl, have been detected in wheat fields of Fars where these graminicides had been applied for several years. Previous biochemical studies revealed that mechanism of resistance in SR3, MR4 and AR biotypes is due to presence of an herbicide-resistant ACCase enzyme in the biotypes. There was not significant difference between susceptibility of ACCase enzyme of other resistant biotypes (FR2, FR3, FR4, FR5, FR6, FR8, MR1, MR2, ER1, ER2 and GR2-1) and susceptible one (ES). In order to study the non-target site based mechanism(s) of resistance to diclofop methyl in two resistant Phalaris minor Retz. biotypes, some experiments were conducted to investigate retention, absorption, translocation and metabolism of diclofop methyl in the resistant (SR3 and FR8) and susceptible (ES) biotypes in Agro – Biochemistry Laboratory of Córdoba University, Spain, during 2008. The amount of herbicide retention and absorption did not differ among resistant and susceptible biotypes. Almost all of the absorbed herbicide remained in the treated leaf and only a little bit of diclofop methyl was translocated to other parts of the treated plants in both resistant and susceptible biotypes. The results of this study showed that there was not difference in retention, absorption, translocation and metabolism of diclofop methyl between FR8 and susceptible one; suggesting unknown mechanism of resistance may be involved in FR8 plants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorption
  • Metabolism
  • retention and translocation
 

Bernhardt, R. 2006. Cytochromes P450 as versatile biocatalysts. J. Biotechnol. 124:128–145.

Bradley, K.W., Wu, J., Hatzios, K. K. and Hagood, E.S. 2001. The mechanism of resistance to aryloxyphenoxypropionate and cyclohexanedion herbicides in a johnsongrass biotype. Weed Sci. 49: 477- 484.

Cummins, I., Moss, S., Cole, D.J. and Edwards, R. 1997. Glutathione transferase in herbicide-resistant and herbicide-susceptible black-grass (Alopecurus myosuroides). Pest. Sci. 51:244-250.

De Ruiter, H., Uffing, A. J. M., Meinen, E. and Prins, A. 1990. Influence of surfactants and plant species on leaf retention of spray solutions. Weed Sci. 38:567–572.

De Prado, R., Gonza'lez-Gutierrez, J., Menendez, J., Gasquez, J., Gronwald, J. W. and Gimenez-Espinosa, R. 2000. Resistance to acetyl-CoA carboxylase-inhibiting herbicides in Lolium multiflorum. Weed Sci. 48: 311-318.

De Prado, R., Osuna, M. D. and Fischer, A.J. 2004. Resistance to ACCase inhibitor herbicides in a green foxtail (Setaria viridis) biotype in Europe. Weed Sci. 52: 506-512.

Devine, M. D. 1997. Mechanisms of resistance to acetyl coenzyme A carboxylase: A review. Pest. Sci. 51: 259–264.

Gherekhloo, J. 2008. Tracing resistant Phalaris minor populations and studying their resistance mechanisms to aryloxyphenoxy propionate herbicides in Fars and Golestan wheat fields. Ph.D. thesis. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian with English Summary).

Gherekhloo, J., Rashed Mohassel, M. H., Nassiri Mohallati, M., Zand, E., Ghanbari, A. and De Prado, R. 2008. Greenhouse assay to investigate resistance of littleseed canary grass (Phalaris minor) to aryloxyphenoxy propionate herbicides. Iranian J. of Field Crop Res. 6(2): 353-361. (In Persian with English Summary).

Gherekhloo, J., Rashed Mohassel, M. H., Nassiri Mahallati, M., Zand, E., Ghanbari, A., Osuna M.D. and De Prado, R. 2011. Confirmed resistance to aryloxyphenoxy propionate herbicides in Phalaris minor populations from Iran. Weed Biol Manag. 11: 29–37.

Gherekhloo, J. and  Zand, E. 2010. A short review on conducted herbicide-resistance researches in Iran. 11th Iranian Crop Science Congress. 24-26 July. Tehran. (In Persian with English Summary).

Gronwald, J. W., Eberlein, C. V., Betts, K. J., Baerg, R. J., Ehlke, N. J. and Wyse, D. L. 1992. Mechanism of diclofop resistance in an Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) biotype. Pest Biochem Physiol. 44:126-132.

Hall, L. M., Moss, S. R. and Powles, S. B. 1997. Mechanisms of resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in two resistant biotypes of Alopecurus myosuroides (blackgrass): herbicide metabolism as a cross-resistance mechanism. Pest Biochem Physiol. 57: 87-98.

Hausler, R. E., Holtum, J. A. M. and Powles, S. B. 1991. Cross-resistance to herbicides in annual ryegrass (Lolium rigidum). IV. Correlation between membrane effects and resistance to graminicides. Plant Physiol. 97:1035-1043.

Heap, I. M. 2011. International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Available at: http://www.weedscience.org/summary/MOASummary.asp. Accessed 19/Feb/2011.

Holtum, J. A. M., Matthews, J. M., Liljegren, D. R. and Powles, S.B. 1991. Cross resistance to herbicides in annual ryegrass (Lolium rigidum). III. On the mechanism of resistance to diclofop-methyl. Plant Physiol. 97: 1026–1034

Letouze, A. and Gasquez,  J. 1999. A rapid reliable test for screening aryloxyphenoxypropionic acid resistance within Alopecurus myosuroides and Lolium spp. populations. Weed Res. 39: 37-48.

Letouze, A. and Gasquez, J. 2001. Inheritance of fenoxaprop-P-ethyl resistance in a blackgrass (Alopecurus myosuroides Huds.) population. Theor Appl Genet. 103:288–296.

Maneechote, C., Holtum, J. A. M., Preston, C. and Powles, S. B. 1994. Resistant acetyl-CoA carboxylase is a mechanism of herbicide resistance in a biotype of Avena sterilis ssp. ludoviciana. Plant Cell Physiol. 35: 627-635.

Maneechote, C., Samanwong, S. and Zhang, X. 2005. Resistance to ACCase-inhibiting herbicides in sprangletop (Leptochloa chinensi). Weed Sci. 53: 290-295.

Marles, M. A. S., Devine, M. D. and Hall, J. C. 1993. Herbicide resistance in Setaria viridis conferred by a less sensitive form of acetyl- coenzyme A carboxylase. Pestic Biochem Physiol. 46:7-13.

Menendez, J. and De Prado, R. 1996. Diclofop-methyl cross resistance in a chlotoluron resistant biotype of Alopecurus myosuroides. Pestic Biochem Physiol. 56:123-133.

Michitte, P., De Prado, R., Espinoza, N., Ruiz-Santaella, J.P. and Gauvrit, C. 2007. Mechanisms of resistance to glyphosate in a ryegrass (Lolium multiflorum) biotype from Chile. Weed Sci. 55:435–440.

Price, L. J., Herbert, D., Cole, D. J. and Harwood, J. L. 2003. Use of plant cell cultures to study graminicide effects on lipid metabolism. Phytochemistry. 63: 533-541.

Perez-Jones, A., Park, K. W., Polge, N., Colquhoun, J. and Mallory-Smith, C. 2007. Investigating the mechanisms of glyphosate resistance in Lolium multiflorum. Planta. 226: 395-404.

Reade, J. P. H., Milner, L.J. and Cobb, A.H. 2004. A role for glutathione S-transferases in resistance to herbicides in grasses. Weed Sci. 52:468–474.

Richardson, R. G. 1984. Fluorescent tracer technique for measuring total herbicide deposits on plants. Australian Weeds. 3:123–124.

Sasaki, Y. and Nagano, Y. 2004. Plant acetyl-CoA carboxylase: structure, biosynthesis, regulation, and gene manipulation for plant breeding. Biosci Biotechnol Biochem. 68:1175-1184.

Seefeldt, S. S., Fuerst, E. P., Gealy, D. R., Shukla, A., Irzyk, G. P. and Devine, M. D. 1996. Mechanisms of resistance to diclofop of two wild oat (Avena fatua) biotypes from the Willamette Valley of Oregon. Weed Sci. 44:776-781.

Volenberg, D. and Stoltenberg, D. 2002. Altered acetyl-coenzyme a confers resistance to clethodim, fluazifop and sethoxydim in Setaria faberi and Digitaria sanguinalis. Weed Res. 42:342–350.