دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1389 
مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج

صفحه 23-41

بیژن یعقوبی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمد علی باغستانی؛ ناصر دواتگر


مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت

صفحه 57-65

علیرضا یوسفی؛ مینا ابراهیمی؛ ملیحه قنبری؛ مجید پوریوسف


بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر

صفحه 67-77

فریبا میقانی؛ سید محمد میر وکیلی؛ آ‍‍ژنگ جاهدی؛ محمد علی باغستانی؛ پرویز شیمی