دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389 
1. مدلسازی بر همکنش دز علف کش ایمازتاپیر و تراکم توق بر عملکرد سویا

صفحه 1-11

حامد مرتضی پور؛ مصطفی اویسی؛ سعید وزان؛ اسکندر زند


3. مقایسه برخی علف‌کش¬ها در ایجاد عارضه کوتولگی در برنج

صفحه 23-41

بیژن یعقوبی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان؛ محمد علی باغستانی؛ ناصر دواتگر


5. مدل سازی سبز شدن علف هرز توق (Xanthium strumarium) در دو عمق مختلف کاشت

صفحه 57-65

علیرضا یوسفی؛ مینا ابراهیمی؛ ملیحه قنبری؛ مجید پوریوسف


6. بررسی کارایی علف‌کش توفوردی‌بی (بوترس) در کنترل علف¬های‌هرز یونجه مستقر

صفحه 67-77

فریبا میقانی؛ سید محمد میر وکیلی؛ آ‍‍ژنگ جاهدی؛ محمد علی باغستانی؛ پرویز شیمی