تنوع ریخت شناسی جنس های مختلف polypogon در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه

چکیده

Polypogon از تیره غلات عنصری مدیترانه ای – غرب آسیایی است که در دنیا 18 گونه دارد و در ایران با 4 گونه علف هرز شناخته می شوند. این گیاه در زیستگاه‌های باز به صورت مهاجم حضور دارد. گونه های مختلف این گیاهان در زمینهای مرطوب زیستگاه‌های مختلف ایران به صورت شوره پسند یا غیر شوره پسند یافت می شوند. این گیاهان که در ایران عناصری سند و سودانی و ایرانوتورانی محسوب می شوند، علفهای هرز معروفی هستند ( خصوصا دو گونه            P. monspeliensis و P. viridis) . در این پژوهش برای اولین بار در ایران Polypogon مورد بررسی سیستماتیکی قرار می گیرد. واحدهای جمعیتی Polypogon از نواحی مختلف پراکنش آنها در ایران جمع آوری شدند. دشواری‌هایی در تشخیص برخی گونه های این جنس در ایران با کلیدهای شناسایی سنتی وجود دارد. تجزیه و تحلیل بیومتری 46 صفت کمی و کیفی ریخت شناسی انجام شد. 13 صفت دارای ارزش افتراقی شناخته شدند. صفاتی مانند وضعیت راس پوشه، فراوانی و شکل کرکها، تراکم سنبله و شکل زبانک، صفات افتراقی عمده در تشخیص گونه های این جنس در ایران محسوب می شوند. کلید شناسایی بر اساس صفات ارزیابی شده توسط تجزیه به عاملها و تجزیه به مولفه های اصلی ارائه شده است. روابط میان گونه ها ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological Variations of genus Polypogon in Iran

نویسندگان [English]

  • m keshavarzi
  • f akhavan kharazian
  • m seifali
چکیده [English]

Polypogon (Poaceae), a Mediterranean - Southwest Asian genus with about 18 species in world and 4 species in Iran is a common adventive genus of open habitats. These halophytic or glycophytic species grow in moist areas of different habitats of Iran. These species grow in Irano-Turanian and Saharo-Sindian regions in Iran. In this study, accessions of Polypogon were collected from its distribution regions in Iran. There are difficulties in recognition of some Polypogon species by traditional identification keys. Biometrical analysis was done using 46 quantitative and qualitative morphological characters from which 13 characters were of diagnostic values. Characters such as glume apex, hairs frequency and shape, spike compactness and ligule shape were main diagnostic features of this genus in Iran. An identification key based on evaluated characters by factor analysis and principle component analysis was provided and species affinities were evaluated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • morphology
  • Polypogon
  • variation
Barkworth, M.E. 2004. Polypogon Desf., Beardgrass. In: Manual of Grasses for North               America North of Mexico, first version in Flora of North America North of Mexico [FNA]    Vol. 24, Oxford Univ. Press, New York.

 

Bor, N. L. 1970. Gramineae. In: Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica. 70:303-308. Graz, Austria: Akademische Druk - Und Verlagsanstalt. Wiena.

 

Bor, N. L. 1968. Gramineae. In: Townsend, C. C., Guest, E. & Al-Rawi, A.(eds.), Flora of Iraq. Iraq Ministry of Agriculture, Baghdad 9: 313-320

 

Davis, P. H. 1965. Gramineae. In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the east Aegean Islands. Edinburgh University Press, Edinburgh 1:354-357

 

Ingroulle, M. J. 1986. The construction of cluster webs in numerical taxonomic investigation. Taxon, 35: 541-545.

 

Keshavarzi, M. and Seifali,M. 2005. Value of anatomical structures of dorsal epidermis of Setaria (Poaceae) in Iran. (In Persian) Science and Technology Journal. (Mohagheghe Ardebili). (1):1-10.

 

Keshavarzi, M. and Rahiminejad, M. R. 2005. Biosystematics study of Aegilops cylindrica Host. In Iran. (In Persian). Alzahra Univercity Journal of Science 18 (2):41-51.

 

Keshavarzi, M., Seifali,M., and Babaii,K. H. 2007. A Morphological and Anatomical Study of an annual grass Eremopyrum (Poaceae) in Iran. Pakistan journal of Biological sciences, 10(1):32-40.

 

Keshavarzi, M., Rahiminejad, M. R. and Kheradmandnia,M. 2002.  Morphological and anatomical variation of Aegilops triuncialis L. in Iran. Pajohesh and Sazandegi Journal., 55, 5(2):14-20.

 

Keshavarzi, M., Khaksar,M. and Saifali, M. 2007. Systematic study of annual weed Phalaris minor Retz. (Poaceae) in Iran. Pakistan journal of Biological Sciences: 10(8):1336-1342.